Ogólne warunki świadczenia usług OneAffiniti

Data wejścia w życie: 9 sierpnia 2021 r.

Niniejsza Umowa w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług („Umowa”) zostaje zawarte pomiędzy firmą OneAffiniti (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 21 poniżej) a podmiotem wskazanym w Formularzu rejestracyjnym („Użytkownik”). Niniejsza Umowa składa się z (i) Warunków („Warunki”) określonych poniżej, które regulują dostęp do Usług świadczonych przez OneAffiniti i korzystanie z nich przez Użytkownika, oraz (ii) Formularza rejestracyjnego, który Użytkownik wypełnił w celu zamówienia Usług od OneAffiniti. Użytkownik zgadza się, że osoba, która wypełniła Formularz rejestracyjny w jego imieniu, jest upoważniona do związania Użytkownika postanowieniami Warunków. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszej Umowie zostały zdefiniowane w punkcie 21.

Przesyłając Formularz rejestracyjny firmie OneAffiniti lub korzystając z Usług, Użytkownik akceptuje Umowę i zgadza się na przyjęcie jej warunków.

 1. Usługi
  1. Użytkownik wyznacza firmę OneAffiniti do świadczenia Usług zgodnie z niniejszą Umową.
  2. OneAffiniti udziela Użytkownikowi niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, niezbywalnej licencji na dostęp do Usług i korzystanie z nich zgodnie z Umową w Okresie obowiązywania, wyłącznie dla wewnętrznych celów biznesowych Użytkownika.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przystąpił do niniejszych Warunków i jest nimi związany, gdy odpowiednio upoważniona osoba działająca w jego imieniu, wypełni i prześle Formularz rejestracyjny (który odnosi się do niniejszych Warunków) w jego imieniu, a w każdym przypadku Użytkownik zgadza się na związanie niniejszymi Warunkami w momencie uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że każda osoba działająca w jego imieniu, która ma dostęp do Usług i korzysta z nich, otrzymała niniejsze Warunki i przestrzega ich.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że pewne funkcje Usług są dostarczane przez zewnętrznych dostawców usług lub za pośrednictwem aplikacji oprogramowania stron trzecich lub współdziałają z nimi. Korzystanie przez Użytkownika z tych usług może podlegać odrębnym warunkom zawartym pomiędzy Użytkownikiem a daną osobą trzecią. OneAffiniti nie gwarantuje ciągłej dostępności Usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców usług i może zaprzestać ich świadczenia bez prawa Użytkownika do jakiegokolwiek zwrotu, uznania lub innej rekompensaty ze strony OneAffiniti.
 2. Okres obowiązywania
  1. Umowa rozpoczyna się w Dniu wejścia w życie i będzie obowiązywać do czasu jej rozwiązania zgodnie z punktem 17.
 3. Zmiana Warunków i Usług
  1. OneAffiniti może od czasu do czasu zmieniać lub usuwać określone Usługi lub ich właściwości i funkcje. W miarę możliwości OneAffiniti powiadomi Użytkownika na piśmie z 30-dniowym wyprzedzeniem o zmianach, które mają istotne znaczenie dla korzystania z Usług przez Użytkownika. OneAffiniti może zmienić Warunki w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym po przekazaniu przez OneAffiniti pisemnego powiadomieniaz 30-dniowym wyprzedzeniem. OneAffiniti będzie traktować dalsze korzystanie z Usług przez Użytkownika po upływie 30-dniowego okresu wypowiedzenia jako akceptację zmienionych Usług i Warunków. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na zmienione Usługi, Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z punktem 17.
 4. Materiały marketingowe
  1. W ramach świadczenia Usług OneAffiniti będzie w imieniu Użytkownika produkować i dostarczać Materiały marketingowe oraz, jeśli opcja ta zostanie wybrana przez Użytkownika, prowadzić działania w zakresie Kwalifikacji leadów i/lub Pozyskiwania leadów sprzedażowych.
  2. Jeśli dostęp Użytkownika do Usług i korzystanie z nich jest finansowane (w całości lub częściowo) przez Sponsora, Materiały marketingowe lub Strony powiązane będą zawierać Treści Sponsora. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wysyłanie Materiałów marketingowych zawierających Treści Sponsora do Subskrybentów nie narusza żadnej innej umowy lub Prawa mającego zastosowanie do Użytkownika.
  3. Jeśli dostęp Użytkownika do Usług i korzystanie z nich nie jest finansowane przez Sponsora, Materiały marketingowe lub Strony powiązane nie będą zawierać Treści Sponsora.
  4. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z Materiałami marketingowymi przed ich dostarczeniem Subskrybentom. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić OneAffiniti jak najszybciej, a w każdym przypadku w ciągu 48 godzin od przekazania mu przez OneAffiniti Materiałów marketingowych, jeśli nie chce, aby OneAffiniti dostarczała te Materiały marketingowe w jego imieniu. Jeśli Użytkownik nie skontaktuje się z OneAffiniti w ciągu 48 godzin, dostarczymy Materiały marketingowe w jego imieniu.
  5. OneAffiniti nie rekomenduje żadnych towarów ani usług, które są promowane, widoczne, dostępne lub stanowią przedmiot transakcji za pośrednictwem Materiałów marketingowych.
  6. Użytkownik nie może żądać wprowadzenia zmian lub usunięcia znaków towarowych firmy OneAffiniti, jej logo, praw autorskich lub innych oznaczeń praw własności z Materiałów marketingowych ani odrzucić Materiałów marketingowych z tych powodów. Jeśli dostęp Użytkownika do Usług i korzystanie z nich są finansowane przez Sponsora, Użytkownik nie może żądać zmiany Treści Sponsora w Materiałach marketingowych.
  7. OneAffiniti nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności, jakości, integralności i legalności Usług i udostępnia je na zasadzie „tak, jak jest”. Użytkownik zgadza się, że Użytkownik lub Subskrybent korzysta z wszelkich części Usług i polega na nich na swoje własne ryzyko, a OneAffiniti wyłącza w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa wszelką odpowiedzialność związaną z korzystaniem przez Użytkownika i Subskrybenta z jakichkolwiek części Usług i poleganiem na nich.
  8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje relacje z Subskrybentami oraz wszelkie produkty i usługi (w tym wszelkie usługi finansowe), które dostarcza swoim Subskrybentom. Pomimo przeprowadzenia na żądanie Użytkownika usługi działań w zakresie Kwalifikacji leadów i/lub Pozyskiwania leadów sprzedażowych firma OneAffiniti nie gwarantuje, że Subskrybent podejmie działania lub zrealizuje jakikolwiek zakup lub transakcje związane z produktami i usługami ani dostępności produktu lub usługi przedstawionej w Materiałach marketingowych lub na Stronach powiązanych. Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność, a OneAffiniti wyłącza w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa wszelką odpowiedzialność w związku z prowadzeniem jakiejkolwiek sprzedaży i transakcji lub potencjalnej sprzedaży i transakcji wynikających z Materiałów marketingowych lub Stron powiązanych, w tym w związku ze wszelkimi sporami pomiędzy Użytkownikiem a Subskrybentem dotyczącymi płatności przez Subskrybenta lub naruszenia umowy lub oferty.
  9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nic, co jest dostarczane w ramach Usług, nie będzie stanowić porady prawnej, finansowej lub podatkowej.
  10. OneAffiniti zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że Materiały marketingowe wysyłane za pośrednictwem Usług będą wyglądać spójnie na wszystkich platformach poczty elektronicznej, ale tego nie gwarantuje.
 5. Listy Subskrybentów
  1. Użytkownik gwarantuje, że Listy Subskrybentów są jego własnością lub ma prawo do korzystania z nich i przekazania ich OneAffiniti do naszego użytku; zostały one opracowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, praw o ochronie prywatności ani innych praw osób trzecich.
  2. Użytkownik zapewni, że wszystkie informacje zawarte w Listach Subskrybentów są i pozostaną dokładne i aktualne.
  3. Użytkownik zapewni, że Listy Subskrybentów nie zawierają żadnych rządowych numerów identyfikacyjnych, numerów kont finansowych, informacji na temat stanu zdrowia, rejestrów karnych lub innych informacji wrażliwych lub informacji specjalnych kategorii, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.
  4. Użytkownik zapewni, że Listy Subskrybentów nie zawierają żadnych Dystrybucyjnych adresów e-mail (zgodnie z definicją poniżej), adresów e-mail lub innych Danych osobowych skopiowanych lub pozyskanych z Internetu, grup dyskusyjnych, z zakupionych, pożyczonych lub wynajętych list lub adresów e-mail lub innych Danych osobowych, które zostały uzyskane bez (a) zgody odbiorcy wiadomości e-mail, która jest zgodna z przepisami antyspamowymi i przepisami o ochronie prywatności lub (b) innej zgodnej z prawem podstawy do gromadzenia i ujawniania OneAffiniti w celu świadczenia Usług. „Dystrybucyjne adresy e-mail” oznaczają adres e-mail powiązany z listą dystrybucyjną, który umożliwia wysłanie wiadomości e-mail do wielu odbiorców poprzez wysłanie jej na jeden adres e-mail powiązany z listą dystrybucyjną.
  5. Użytkownik może w każdej chwili wypisać dowolnych Subskrybentów z otrzymywania Materiałów marketingowych.
  6. Użytkownik zgadza się, że OneAffiniti może od czasu do czasu wykorzystywać i aktualizować informacje zawarte w Listach Subskrybentów w celu zapewnienia, że dane kontaktowe, w tym adresy e-mail podane w Listach Subskrybentów są aktualne i Użytkownik zgadza się zaprzestać wysyłania Materiałów marketingowych do Subskrybentów, którzy zrezygnowali z otrzymywania Materiałów marketingowych.
  7. Z wyjątkiem przypadków dopuszczonych w niniejszym punkcie 5 OneAffiniti nie ujawni List Subskrybentów Sponsorowi bez uprzedniej zgody Użytkownika (która może być wyrażona w formie ustnej lub pisemnej).
  8. W przypadku, gdy Usługi są finansowane (w całości lub w części) przez sponsora, Użytkownik zgadza się na dostarczenie nam szczegółów dotyczących sprzedaży i transakcji (które mogą obejmować Dane osobowe Subskrybenta) („Dane dotyczące sprzedaży i transakcji”) w celu sprawdzenia skuteczności i wydajności tych Usług. Ponadto Użytkownik zgadza się, że możemy udostępnić odpowiedniemu Sponsorowi dla tych celów takie Dane dotyczące sprzedaży i transakcji. Użytkownik zostanie poinformowany oddzielnie, jeśli ten obowiązek nie ma zastosowania do Użytkownika.
  9. Za siedmiodniowym (7) powiadomieniem OneAffiniti może udostępnić Sponsorom informacje o wszelkich leadach sprzedażowych pozyskanych w wyniku świadczenia Usług (co może obejmować informacje o Liście Subskrybentów Użytkownika), w przypadku gdy:
   1. jest to konieczne, aby umożliwić Sponsorowi weryfikację skuteczności jakiejkolwiek części Usług, które sponsoruje; i/lub
   2. Sponsor wymaga takich informacji jako warunek sponsorowania lub kontynuowania sponsorowania jakiejkolwiek części Usług;
   oraz w przypadku (a) lub (b), jeśli udostępnianie takich informacji służy wyłącznie weryfikacji skuteczności tej części Usług, którą sponsoruje Sponsor, a pomiędzy OneAffiniti a Sponsorem obowiązują odpowiednie zabezpieczenia umowne dotyczące takiego udostępniania.
  10. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza prawa OneAffiniti do udostępniania Sponsorom zagregowanych lub zanonimizowanych informacji zgodnie z punktem 12.5.
  11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że OneAffiniti może ujawnić Listy Subskrybentów Użytkownika zewnętrznym dostawcom usług OneAffiniti dla celów Umowy, które mogą obejmować: (a) pomoc w dostarczaniu, administrowaniu, hostingu i wspieraniu Usług, funkcji i działań, (b) utrzymywanie Stron internetowych, Stron powiązanych, Materiałów marketingowych i odpowiednich baz danych, i/lub (c) prowadzenie analizy danych, dostarczanie reklam, świadczenie usług informatycznych, przetwarzanie, przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych danych oraz usługi telemarketingowe.
  12. W odniesieniu do Pozyskiwania leadów sprzedażowych, będziemy dopasowywać leady do Użytkownika w oparciu o kryteria (które określamy my), a Użytkownik zgadza się: (a) dodać do swojej marketingowej bazy danych leady, które dopasujemy do Użytkownika oraz (b) w przypadku, gdy leady są dostarczane przez dostawcę zewnętrznego, przestrzegać wszelkich warunków nałożonych przez takiego dostawcę zewnętrznego dotyczących wykorzystania takich leadów (o których poinformujemy Użytkownika). Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie warunków dostawcy zewnętrznego, nie będzie mógł korzystać z leadów, a jeżeli już je otrzymał, musi usunąć je ze swoich systemów i potwierdzić, że to zrobił.
  13. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu 5 OneAffiniti przyjmuje do wiadomości, że Listy Subskrybentów pozostaną własnością Użytkownika oraz że wszystkie prawa własności intelektualnej do List Subskrybentów przysługują Użytkownikowi. Użytkownik przyznaje OneAffiniti prawo do używania, ujawniania, powielania i dostępu do List Subskrybentów dla celów realizacji Umowy.
  14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę List Subskrybentów przed nieoczekiwanym uszkodzeniem lub utratą danych. OneAffiniti nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która dotyczy List Subskrybentów Użytkownika.
 6. Dane pochodne na temat Subskrybentów
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że OneAffiniti może, poprzez wykorzystanie plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, śledzić i monitorować zainteresowanie Subskrybentów Materiałami marketingowymi oraz gromadzić, segmentować, analizować i kompilować dane statystyczne, behawioralne i wydajnościowe (które mogą zawierać Dane osobowe, zainteresowania i preferencje Subskrybentów), wynikające ze świadczenia Usług.
  2. OneAffiniti jest Administratorem Danych w odniesieniu do danych (w tym wszelkich Danych osobowych) utworzonych lub skompilowanych w wyniku działań OneAffiniti określonych w punkcie 6.1 („Dane pochodne”). Dane pochodne stanowią wyłączną własność OneAffiniti lub jej licencjodawców. W zakresie, w jakim informacje zawarte w Listach Subskrybentów są włączone do Danych pochodnych, Użytkownik udziela OneAffiniti nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, nieodpłatnej i wolnej od tantiem licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na wykorzystywanie, ujawnianie, powielanie i dostęp do takich informacji zawartych w Listach Subskrybentów dla celów określonych w niniejszym punkcie 6.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że OneAffiniti może (jako Administrator Danych) wykorzystywać, ujawniać i w inny sposób przetwarzać Dane pochodne w którymkolwiek lub we wszystkich z następujących celów:
   1. w celu oceny skuteczności Usług lub jakiejkolwiek (jakichkolwiek) kampanii marketingowej(-ych);
   2. w celu podejmowania marketingu bezpośredniego lub dostarczania reklam wyświetlanych Subskrybentom (co może być realizowane w imieniu Użytkownika lub przez OneAffiniti (w przypadku Usług sponsorowanych) w imieniu Sponsora);
   3. w celu sporządzania raportów na temat szacowanych intencji zakupowych Subskrybentów;
   4. w celu personalizacji i zapewnienia lepszego doświadczenia Subskrybentom;
   5. w celu optymalizacji i ulepszania Usług świadczonych na rzecz Użytkownika i ogólnie innych klientów; oraz
   6. OneAffiniti może ujawnić Dane pochodne dowolnej osobie (w tym Sponsorom i zewnętrznym dostawcom usług) w związku z którąkolwiek z powyższych czynności.
  4. OneAffiniti może połączyć Dane pochodne z danymi pochodzącymi z innych wiarygodnych źródeł danych lub źródeł publicznie dostępnych.
 7. Korzystanie z Usług przez użytkownika
  1. Użytkownik zgadza się korzystać z Usług w sposób zgodny z Umową i obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie własnych urządzeń wewnętrznych (w tym, jeśli ma to zastosowanie, terminala, serwera, oprogramowania, licencji na bazy danych SQL, modemu i urządzeń lub usług telekomunikacyjnych) niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług. OneAffiniti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki wewnętrznych urządzeń lub niedoskonałości usług dostępowych Użytkownika.
  3. Aby uzyskać dostęp do Usług, Użytkownik musi posiadać Konto. Użytkownik wyznaczy głównego przedstawiciela do kontaktów w sprawie Umowy („Główna osoba kontaktowa”). Użytkownik upoważnia Główną osobę kontaktową do zajmowania się w jego imieniu wszystkimi kwestiami związanymi z Umową.
  4. Użytkownik musi zapewnić, że informacje o jego Koncie są dokładne i aktualne przez cały czas. Użytkownik musi zachować poufność i bezpieczeństwo wszelkich haseł lub innych danych uwierzytelniających używanych w celu uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich. Użytkownik zgadza się podjąć rozsądne kroki, w tym wdrożyć uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że żadna nieupoważniona osoba nie uzyska dostępu do Usług i nie dojdzie do nieuprawnionego korzystania z nich.
  5. Użytkownik zgadza się, że korzystanie przez niego z Usług, w tym dostęp do Stron internetowych i Konta Użytkownika, będzie miało miejsce wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Ponadto Użytkownik zgadza się, że nie będzie:
   1. zamieszczać ani przekazywać żadnych materiałów, które naruszają bądź łamią w jakikolwiek sposób prawa innych osób, które są niezgodne z prawem, stanowią groźby, są obraźliwe, zniesławiające, naruszają prawo do prywatności lub wizerunku publicznego, są wulgarne, obsceniczne, bluźniercze, nawołujące do nienawiści lub nieodpowiednie ze względów rasowych, etnicznych lub innych;
   2. zachęcać do zachowań uważanych za przestępstwo, powodujących odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszających jakiekolwiek prawo;
   3. podszywać się pod osobę lub podmiot lub fałszywie deklarować powiązania z daną osobą lub danym podmiotem;
   4. przesyłać, zamieszczać, przekazywać lub w inny sposób udostępniać żadnych treści, które naruszają prawa innej strony, w tym prawa wynikające z przepisów o ochronie prywatności, prawa do znaku towarowego, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej;
   5. reklamować ani prowadzić jakiejkolwiek komercyjnej lub innej formy nakłaniania, która jest sprzeczna z jakimkolwiek prawem lub na którą firma OneAffiniti nie wyraziła zgody na podstawie Umowy;
   6. powielać, przekazywać ani wysyłać Materiałów marketingowych (w tym obrazów i fotografii) w ogóle lub za pośrednictwem innej usługi, w tym poczty elektronicznej, bez wyraźnej, pisemnej zgody;
   7. wykazywać zachowań, które są mylące lub wprowadzające w błąd lub mogą zmylić lub wprowadzić w błąd jakiegokolwiek Subskrybenta ani składać fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących produktu lub usługi Sponsora;
   8. składać jakichkolwiek oświadczeń dotyczących firmy OneAffiniti, w imieniu OneAffiniti, lub dotyczących którejkolwiek z Usług bez uprzedniej pisemnej zgody OneAffiniti;
   9. prowadzić jakichkolwiek działań zakłócających lub zaburzających działanie Usług ani podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług (w tym serwerów i sieci połączonych z Usługami), w tym zamieszczać, przesyłać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek szkodliwych lub złośliwych kodów, plików, skryptów, agentów, programów lub tym podobnych, zaprojektowanych lub przeznaczonych do pełnienia lub zdolnych do pełnienia lub ułatwiania którejkolwiek z następujących funkcji: zakłócanie, wyłączanie, uszkadzanie lub w inny sposób utrudnianie ochrony, integralności, działania lub funkcjonalności systemu komputerowego, bazy danych lub sieci (lub innego urządzenia, na którym taki kod jest przechowywany lub zainstalowany), w tym między innymi wirusów, robaków, bomb zegarowych i koni trojańskich;
   10. zniekształcać, ingerować lub zakłócać integralności lub działania Usług lub danych osób trzecich zawartych w Usługach;
   11. próbować modyfikować, kopiować, adaptować, powielać, demontować, dekompilować lub poddawać inżynierii wstecznej jakichkolwiek programów komputerowych wykorzystywanych do świadczenia Usług.
  6. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić OneAffiniti o wszelkich skargach, roszczeniach, sporach lub żądaniach dostępu, sprostowania lub usunięcia otrzymanych od jakiejkolwiek osoby, w tym od jakiegokolwiek Subskrybenta, organu regulacyjnego, prokuratora generalnego lub agencji lub organów rządowych, dotyczących:
   1. Usług;
   2. transmisji wiadomości elektronicznych w związku z Usługami; lub
   3. danych osobowych Subskrybenta, oraz
   Użytkownik zobowiązuje się podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu pomocy OneAffiniti w rozwiązaniu takich skarg lub roszczeń.
 8. Warunki płatności
  1. Jeśli możliwość dostępu Użytkownika do Usług i korzystania z nich jest w pełni finansowana przez Sponsora, nie pobiera się Opłat abonamentowych. Jeśli możliwość dostępu Użytkownika do Usług i korzystania z nich nie jest w pełni finansowana przez Sponsora, Użytkownik zgadza się na uiszczanie miesięcznej Opłaty abonamentowej na rzecz OneAffiniti z góry.
  2. Opłaty i należności są obliczane zgodnie z aktualnym cennikiem OneAffiniti. OneAffiniti może w dowolnym momencie zmienić wysokość Opłat i należności, informując o tym Użytkownika na piśmie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę, może rozwiązać niniejszą Umowę zgodnie z punktem 17.1.
  3. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z cennikiem, funkcjami i limitami związanymi z Usługami. Użytkownik musi zapewnić wymagane upoważnienie do dokonywania płatności w formie polecenia zapłaty i zobowiązuje się do utrzymywania dokładnych i aktualnych danych dotyczących polecenia zapłaty.
  4. O ile nie zaznaczono inaczej, Opłaty i należności nie zawierają żadnych obowiązujących podatków i ceł, które Użytkownik musi opłacić.
 9. Prawa własności intelektualnej
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów składających się na Usługi, Materiały marketingowe, Strony powiązane, dowolną Stronę internetową oraz Dane pochodne powstałe w wyniku działań OneAffiniti, o których mowa w punkcie 6.1, stanowią wyłączną własność OneAffiniti lub jej licencjodawców. Żadne z postanowień Umowy nie przyznaje Użytkownikowi ani nie ceduje na niego żadnych praw własności intelektualnej do Usług, Materiałów marketingowych, Stron powiązanych, Danych pochodnych lub Stron internetowych.
  2. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, zmieniać, modyfikować, powielać ani rozpowszechniać żadnej części materiałów składających się na Usługi, Materiały marketingowe, Strony powiązane, Dane pochodne ani Strony internetowe, chyba że jest to wyraźnie dozwolone na mocy Umowy.
  3. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać ani rozpowszechniać żadnego logo, znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy domeny ani innych charakterystycznych cech marki OneAffiniti lub innej osoby (chyba że jest to wyraźnie dozwolone na mocy Umowy i w materiałach specjalnie zatwierdzonych przez OneAffiniti) bez uprzedniej pisemnej zgody OneAffiniti. Użytkownik potwierdza, że nie ma prawa dostępu do kodu oprogramowania, w tym kodu obiektowego, kodu pośredniego i kodu źródłowego Stron internetowych ani Usług, ani w Okresie obowiązywania, ani po jego zakończeniu.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez OneAffiniti nazwy firmy, logo, znaku towarowego i referencji do celów promocyjnych i marketingowych według swojego wyłącznego uznania, bez ograniczeń i bez zapłaty na rzecz Użytkownika. Użytkownik udziela OneAffiniti obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, wolnej od tantiem i opłat licencyjnych licencji na wykorzystanie takich treści w ten sposób, pod warunkiem, że OneAffiniti nie będzie wykorzystywać nazwy firmy Użytkownika, logo i znaków towarowych do celów promocyjnych lub marketingowych w sposób, który jednoznacznie szkodziłby dobremu imieniu i reputacji Użytkownika. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem takich treści lub ma prawo do ich wykorzystania, a wykorzystanie tych treści przez OneAffiniti nie narusza praw osób trzecich.
  5. Każda ze stron, w miarę swoich możliwości, nie będzie podejmować ani zezwalać na podejmowanie jakichkolwiek działań lub czynności, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć wartość firmy lub inne prawa drugiej strony do jej praw własności intelektualnej lub które mogłyby w inny sposób naruszyć lub zaszkodzić prawom własności intelektualnej drugiej strony.
 10. Informacje poufne
  1. Każda ze stron ma obowiązek zachować poufność Informacji Poufnych drugiej strony (w tym warunków niniejszej Umowy) i żadna ze stron nie ujawni ani nie zezwoli na kopiowanie jakichkolwiek pisemnych lub zapisanych elektronicznie Informacji Poufnych w sposób inny niż dla celów niniejszej Umowy, za wyraźną zgodą drugiej strony lub zgodnie z przepisami prawa.
  2. Każda strona może ujawnić Informacje poufne drugiej strony wyłącznie osobom, które zobowiązały się do zachowania poufności Informacji Poufnych zgodnie z niniejszym punktem 10.
  3. Każda strona musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę o jakimkolwiek faktycznym lub potencjalnym naruszeniu poufności, ujawnieniu lub nieuprawnionym wykorzystaniu Informacji Poufnych drugiej strony oraz podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zapobieżenia lub powstrzymania takiego faktycznego lub potencjalnego naruszenia, ujawnienia lub nieuprawnionego wykorzystania.
  4. W dowolnym czasie w Okresie obowiązywania lub w momencie rozwiązania Umowy z jakiegokolwiek powodu, strona ujawniająca może zażądać od strony otrzymującej zniszczenia lub przekazania stronie ujawniającej wszystkiego, co znajduje się pod kontrolą strony otrzymującej, a co należy do strony ujawniającej lub stanowi Informacje poufne strony ujawniającej.
 11. Treści osób trzecich
  1. Usługi lub Strony internetowe mogą zawierać Treści osób trzecich. OneAffiniti nie ponosi odpowiedzialności za Treści osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że OneAffiniti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika w wyniku dostępu do Treści osób trzecich lub w wyniku polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności lub istnieniu wszelkich reklam, produktów lub innych materiałów znajdujących się na stronach internetowych lub w zasobach osób trzecich lub dostępnych za ich pośrednictwem. OneAffiniti nie rekomenduje żadnych towarów ani usług, które są promowane, widoczne, dostępne lub stanowią przedmiot transakcji za pośrednictwem Usług lub Stron internetowych.
 12. Prywatność
  1. W przypadku przekazywania przez Użytkownika Danych osobowych (takich jak Listy Subskrybentów) firmie OneAffiniti w związku z niniejszą Umową, zastosowanie mają następujące postanowienia:
   1. Zgodność z przepisami o ochronie prywatności: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się (chyba, że wyraźnie stwierdzono inaczej), że jest Administratorem Danych w odniesieniu do takich Danych osobowych i będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie prywatności w odniesieniu do przetwarzania przez siebie Danych osobowych;
   2. Informacja: Użytkownik zapewnia i oświadcza, że przed ujawnieniem jakichkolwiek Danych osobowych OneAffiniti przekaże Osobom, których dane dotyczą, informacje (w formie zawiadomienia) opisujące, jak i dlaczego ich Dane osobowe będą przetwarzane, i informacje te będą zawierać co najmniej:
    1. opis celów Przetwarzania, które muszą obejmować marketing bezpośredni, analitykę, profilowanie oraz wszelkie inne cele dozwolone na mocy niniejszej Umowy, w tym cele określone w punkcie 6.3 (łącznie „Cele”);
    2. opis wszelkich odbiorców Danych osobowych, w tym dostawców usług Użytkownika (takich jak OneAffiniti), oraz cele, dla których ci odbiorcy będą wykorzystywać Dane osobowe;
   3. Zgoda: Użytkownik zapewnia i oświadcza, że uzyska od Osób, których dane dotyczą, wszelkie niezbędne zgody na przetwarzanie ich Danych osobowych na potrzeby Celów oraz że będzie prowadził rejestr takich zgód i udostępni go na żądanie OneAffiniti;
   4. Jakość danych: Użytkownik zapewni, że Dane osobowe są dokładne i aktualne oraz powiadomi OneAffiniti o wszelkich aktualizacjach Danych osobowych tak szybko, jak to możliwe;
   5. Bezpieczeństwo: Użytkownik zapewni odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Danych osobowych, które są przetwarzane w związku z niniejszą Umową, w tym podczas przekazywania Danych osobowych firmie OneAffiniti;
   6. Prawa osób, których dane dotyczą: Użytkownik powiadomi nas niezwłocznie, jeśli otrzyma jakąkolwiek wiadomość od Osób, których dane dotyczą, na temat korzystania z praw przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów o ochronie prywatności, w tym (i) prawa dostępu, sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu wobec Przetwarzania danych, (ii) prawa sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego lub (iii) prawa do wycofania zgody na Przetwarzanie danych. Strony będą współpracować w celu zapewnienia zgodności z takimi wiadomościami;
   7. Naruszenie danych: Użytkownik powiadomi nas niezwłocznie, jeśli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa, które doprowadzi do zniszczenia, utraty, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą Umową („Incydent bezpieczeństwa”) i Użytkownik wspólnie z OneAffiniti omówią wszelkie kroki, które należy podjąć w celu złagodzenia lub usunięcia Incydentu bezpieczeństwa, tak aby zminimalizować wpływ na Osoby, których dane dotyczą, i niniejszą Umowę; oraz
   8. Wykazanie zgodności: Użytkownik będzie utrzymywał kompletne i dokładne informacje w celu wykazania zgodności z niniejszym punktem 12, w tym kopie przekazanych informacji i uzyskanych zgód (łącznie „Dokumentacja”). Użytkownik udostępni takie dane na żądanie OneAffiniti wraz z wszelkimi innymi informacjami wymaganymi przez OneAffiniti w celu wykazania zgodności z postanowieniami niniejszego punktu.
  2. Międzynarodowe przekazywanie danych:
   1. W przypadku konieczności przekazania Danych osobowych z jednego kraju lub terytorium do innego w związku z jakąkolwiek częścią niniejszej Umowy, Użytkownik i OneAffiniti będą współpracować w dobrej wierze w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie prywatności, które odnoszą się do takiego przekazywania danych, w tym zawrą bez zbędnej zwłoki wszelkie niezbędne umowy dotyczące przekazywania danych.
   2. W przypadku, gdy Dane osobowe są przekazywane z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do kraju spoza EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii (który nie jest objęty decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony na mocy obowiązujących przepisów prawa), strony uzgadniają, że:
    1. do przekazywania Danych osobowych, w odniesieniu do których Użytkownik jest Administratorem danych, a OneAffiniti jest Podmiotem przetwarzającym dane będą automatycznie stosowane obowiązujące w danym momencie Standardowe klauzule umowne UE (między administratorem a podmiotem przetwarzającym); oraz
    2. do przekazywania Danych osobowych, w odniesieniu do których zarówno Użytkownik, jak i OneAffiniti są Administratorami Danych, będą automatycznie stosowane obowiązujące w danym momencie Standardowe klauzule umowne UE (w czerwcu 2021 r. jest to Zestaw II między administratorem a administratorem).
   3. Podstawę opisu przekazywania danych wymaganego na mocy obowiązujących Standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, będą stanowić szczegóły określone w niniejszej Umowie dotyczące Przetwarzania Danych osobowych (w tym Opis Przetwarzania przedstawiony w Załączniku 1).
   4. Środki bezpieczeństwa, które będą miały zastosowanie w odniesieniu do Standardowych klauzul umownych między administratorem a podmiotem przetwarzającym, będą takie, jak określono w Załączniku nr 2.
   5. Wszelkie Standardowe klauzule umowne, które mają zastosowanie zgodnie z niniejszym punktem 12.2, zostaną włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie. Jeśli organ regulacyjny, trybunał lub sąd zażąda fizycznego sporządzenia Standardowych klauzul umownych, strony będą współpracować w dobrej wierze, aby dokonać tego bez zbędnej zwłoki.
   6. W odniesieniu do wszelkich innych przypadków przekazywania danych z krajów innych niż te wskazane powyżej, jeśli lokalne przepisy prawa wymagają wprowadzenia klauzul dotyczących przekazywania danych lub ich odpowiedników, strony zgadzają się działać w dobrej wierze w celu niezwłocznego spełnienia takich wymogów.
  3. OneAffiniti jako Administrator Danych: Gdy OneAffiniti przetwarza Dane osobowe jako Administrator danych na mocy niniejszej Umowy (w tym w odniesieniu do Danych pochodnych), przetwarza Dane te zgodnie ze swoją Informacją o polityce prywatności.
  4. OneAffiniti jako Podmiot przetwarzający dane: Jeżeli przetwarzanie Danych osobowych przez OneAffiniti jako Podmiot przetwarzający dane w związku ze świadczeniem Usług jest prawnie wymagane w celu zachowania zgodności z przepisami RODO, wówczas zastosowanie będą miały postanowienia określone w Załączniku 1.
  5. Udostępnianie informacji Sponsorom: Jeśli Użytkownik otrzyma jakiekolwiek Usługi sponsorowane, możemy udostępniać Sponsorowi pewne zagregowane lub zanonimizowane informacje dotyczące udziału Użytkownika w tych Usługach sponsorowanych. Informacje te nie będą identyfikować Użytkownika na poziomie indywidualnym i mogą obejmować dowolne lub wszystkie poniższe elementy:
   1. informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług sponsorowanych, w tym m.in. informacje pochodzące z rejestracji i wdrażania Użytkownika, preferencji dotyczących kampanii, sprzedaży i transakcji i/lub działań ankietowych, oraz
   2. informacje, które otrzymujemy o Użytkowniku z innych źródeł wykorzystywane w celu poprawy lub zwiększenia wiedzy posiadanej na temat Użytkownika.
 13. Spam i Telemarketing
  1. Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że Subskrybent wyraził zgodę na otrzymywanie Materiałów marketingowych lub Kwalifikacji leadów lub za zapewnienie, że istnieje podstawa prawna pozwalająca OneAffiniti na wykonywanie Usług. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do List Subskrybentów, importować lub wykorzystywać Listy Subskrybentów zawierające wyłącznie dane Subskrybentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Materiałów marketingowych lub Kwalifikacji leadów lub wobec których istnieje inna podstawa prawna dla takiego przetwarzania i przekazywania. Zgoda udzielona na podstawie niniejszego punktu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami antyspamowymi lub przepisami dotyczącymi połączeń wychodzących. Użytkownik ma obowiązek przechowywać dokumentację dotyczącą wszelkich otrzymanych zgód i przekazać ją OneAffiniti niezwłocznie na żądanie.
  2. Z zastrzeżeniem punktu 13.1, każda ze stron zobowiązuje się do ciągłego przestrzegania swoich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów antyspamowych lub przepisów dotyczących połączeń wychodzących.
 14. Zapewnienia
  1. Każda ze stron oświadcza i zapewnia drugiej stronie, że na Dzień wejścia w życie:
   1. posiada pełną władzę korporacyjną do przyjęcia, dostarczenia i wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, a uczynienie tego nie naruszy żadnej innej umowy, której jest stroną;
   2. Umowa stanowi dla niej zgodne z prawem, ważne i wiążące zobowiązanie, egzekwowalne zgodnie z jej postanowieniami za pomocą odpowiednich środków prawnych;
   3. nie ma żadnych toczących się przeciwko niej lub jej zagrażających powództw, roszczeń, postępowań ani dochodzeń, o których wie, a które mogą mieć istotny wpływ na przedmiot Umowy; oraz
   4. posiada wszelkie licencje, upoważnienia, zgody, zatwierdzenia i zezwolenia wymagane przez wszystkie obowiązujące przepisy prawa w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym odnoszących się do świadczenia przez Klienta usług finansowych, tam gdzie ma to zastosowanie, oraz przestrzega wszystkich przepisów prawa mających zastosowanie do wykonania tych zobowiązań.
 15. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Użytkownik zgadza się, że dostęp do Usług i korzystanie z nich odbywa się według uznania Użytkownika i na jego własne ryzyko. Usługi są świadczone na zasadzie „tak, jak są” i „tak, jak są dostępne”. W zakresie dozwolonym przez prawo ani OneAffiniti, ani żadna z jej spółek stowarzyszonych, pracowników, przedstawicieli lub agentów nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Usług w odniesieniu do ich dokładności, niezawodności, przydatności do określonego celu lub braku naruszeń.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Internetu i komunikacji elektronicznej ogólnie wiąże się z pewnym ryzykiem, które pozostaje poza kontrolą OneAffiniti i za które OneAffiniti nie ponosi odpowiedzialności. OneAffiniti nie gwarantuje, że świadczone Usługi będą zawsze świadczone terminowo, nieprzerwane, bezbłędne i wolne od wirusów lub błędów. OneAffiniti nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść, w tym uszkodzenia oprogramowania lub sprzętu, niepowodzenia w realizacji dostaw, awarie systemu lub utratę Listy Subskrybentów, wynikające z dostępu lub korzystania z Usług przez Użytkownika.
  3. OneAffiniti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Użytkownika, skuteczne lub nie, w ramach systemu Sponsora Marketing Development Funds („MDF”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie swoich zobowiązań w ramach MDF Sponsora, w tym między innymi za dostarczenie dowodu spełnienia wymogów wydajności zgodnie z wymaganiami Sponsora.
  4. OneAffiniti wyklucza w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wszelką bezpośrednią i pośrednią odpowiedzialność, straty czy szkody wynikowe lub utratę zysku, przychodów, działalności lub wartości firmy, które mogą powstać w wyniku dostępu Użytkownika do Usług lub korzystania z nich, nawet jeśli wynika to z jakiejkolwiek podstawy zobowiązania, w tym zaniedbania.
  5. Żadne z postanowień Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności OneAffiniti, która zgodnie z obowiązującym prawem nie może zostać wyłączona lub ograniczona. W związku z tym do Użytkownika odnoszą się wyłącznie ograniczenia zgodne z prawem obowiązującym w jego jurysdykcji, a odpowiedzialność OneAffiniti jest ograniczona w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
  6. OneAffiniti wyłącza w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wszelkie dorozumiane prawa, środki zaradcze, gwarancje, warunki i rękojmie przysługujące Użytkownikowi lub stronie trzeciej w odniesieniu do towarów i usług związane z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, a w szczególności, jeśli jakiekolwiek postanowienie, warunek lub gwarancja są dorozumiane w Umowie i nie mogą być wyłączone, wówczas gwarancja będzie ograniczona, według uznania OneAffiniti:
   1. w przypadku towarów do co najmniej jednej wymiany towarów lub dostarczenia towarów równoważnych lub zapłaty kosztów wymiany towarów lub nabycia towarów równoważnych; oraz
   2. w przypadku usług do ponownego świadczenia usług (bezpośrednio lub pośrednio) lub pokrycia kosztów ponownego wykonania usług.
  7. OneAffiniti ogranicza swoją łączną odpowiedzialność kontraktową, deliktową (w tym wynikającą z zaniedbania) na podstawie wszelkich przepisów prawa lub w inny sposób na podstawie Umowy i Usług lub w związku z nimi do 500 USD.
 16. Zwolnienie z odpowiedzialności
  1. Użytkownik zgadza się bezwarunkowo zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć firmę OneAffiniti i jej powiązane podmioty korporacyjne, spółki stowarzyszone, pracowników, agentów i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, stratami, żądaniami, kosztami i wydatkami lub zobowiązaniami o dowolnym charakterze wynikającymi z naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy lub dostępem i korzystaniem z Usług, w tym:
   1. naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub branżowych kodeksów postępowania, w tym odnoszących się do świadczenia przez Użytkownika usług finansowych, tam gdzie ma to zastosowanie, naruszenia przepisów o ochronie prywatności, przepisów antyspamowych lub przepisów dotyczących połączeń wychodzących;
   2. Danych osobowych przekazanych przez Użytkownika firmie OneAffiniti na podstawie Umowy lub w związku z nią;
   3. roszczeń osób trzecich lub działań podejmowanych przez organy regulacyjne, prokuratora generalnego lub agencje lub organy rządowe w związku z:
    1. korzystaniem przez nich z jakichkolwiek Usług i poleganiem na nich; oraz
    2. w związku z gromadzeniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem List Subskrybentów lub jakichkolwiek Danych osobowych zawartych w takich Listach Subskrybentów.
 17. Wypowiedzenie
  1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku rozwiązania Umowy przez OneAffiniti wyłącznie na podstawie niniejszego punktu OneAffiniti zapewni zwrot wszelkich Opłat i należności już uiszczonych przez Użytkownika, za które Usługi nie będą świadczone. OneAffiniti nie jest jednak zobowiązana do zwrotu wszelkich Opłat i należności w odniesieniu do Usług, które zostały już przez nią wykonane.
  2. OneAffiniti może rozwiązać Umowę lub zawiesić dostęp Użytkownika do Usług lub korzystanie z nich niezwłocznie po dostarczeniu Użytkownikowi pisemnego wypowiedzenia, jeżeli:
   1. Użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień Umowy i naruszenie to nie jest możliwe do usunięcia lub nie zostanie usunięte w ciągu 14 dni od powiadomienia Użytkownika przez OneAffiniti o tym naruszeniu;
   2. Użytkownik stanie się niewypłacalny (w zakresie dozwolonym przez prawo);
   3. dostęp Użytkownika do Usług i korzystanie z nich przestanie być z jakiegokolwiek powodu finansowane przez Sponsora lub Użytkownik nie będzie chciał już płacić za Usługi;
   4. Użytkownik usunie wszystkie Listy Subskrybentów z Usług i nie zaloguje się na swoje Konto przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
   5. Użytkownik nie będzie już posiadać odpowiedniej licencji, upoważnienia, zgody, zatwierdzenia lub zezwolenia wymaganego do wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy;
   6. nie zostaną uiszczone jakiekolwiek należne Opłaty i należności; lub
   7. OneAffiniti będzie mieć uzasadnione powody, aby sądzić, że zawieszenie lub zakończenie korzystania z Usług przez Użytkownika jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, w celu zachowania właściwego ciągłego działania Usług lub w przypadku, gdy działania Użytkownika mogą spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej OneAffiniti lub inne osoby.
  3. Użytkownik może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem OneAffiniti, jeżeli OneAffiniti naruszyła którekolwiek z postanowień Umowy, a naruszenie to nie zostanie usunięte w ciągu 14 dni od powiadomienia OneAffiniti przez Użytkownika o tym naruszeniu.
  4. Z zastrzeżeniem punktu 17.1, OneAffiniti nie jest zobowiązana do zwrotu lub uznania jakichkolwiek Opłat i należności uiszczonych przed rozwiązaniem Umowy.
  5. Rozwiązanie Umowy pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich praw i obowiązków stron narosłych do dnia rozwiązania Umowy włącznie. Z chwilą rozwiązania Umowy:
   1. wszystkie prawa i licencje udzielone Użytkownikowi wygasną natychmiast;
   2. Użytkownik musi natychmiast zaprzestać dostępu do i korzystania z Usług;
   3. Użytkownik zwróci wszelkie mienie OneAffiniti, które zostało mu dostarczone w Okresie obowiązywania w ciągu pięciu (5) dni od daty wypowiedzenia przez OneAffiniti; oraz
   4. Użytkownik będzie nadal odpowiedzialny za wszelkie naliczone Opłaty i należności, które staną się wymagalne przed rozwiązaniem lub po rozwiązaniu Umowy.
  6. Prawa i obowiązki, które nie są wyraźnie ograniczone do okresu obowiązywania Umowy, będą nadal obowiązywać pomimo zakończenia Umowy, w tym m.in. postanowienia zawarte w punkcie 10 (Prawa własności intelektualnej) i punkcie 10 (Informacje poufne).
 18. Siła Wyższa
  1. Strona nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą tej strony („Siła Wyższa”). Każda strona, która z powodu Siły Wyższej nie jest w stanie wykonać jakiegokolwiek zobowiązania lub warunku wynikającego z Umowy, musi powiadomić drugą stronę tak szybko, jak to możliwe, określając:
   1. przyczynę i zakres takiego niewykonania zobowiązania;
   2. datę rozpoczęcia niewykonania zobowiązania; oraz
   3. proponowane środki mające zaradzić skutkom działania Siły Wyższej lub je ograniczyć.
  2. Strona, która z powodu Siły Wyższej nie jest w stanie wykonać jakiegokolwiek zobowiązania lub warunku wynikającego z Umowy, musi:
   1. podjąć wszelkie komercyjnie uzasadnione starania, aby jak najszybciej zaradzić Sile Wyższej lub ograniczyć jej działanie;
   2. wznowić wykonanie zobowiązania tak szybko, jak to możliwe po ustaniu Siły Wyższej; oraz
   3. powiadomić drugą stronę o ustaniu lub ograniczeniu działania Siły Wyższej w stopniu umożliwiającym wznowienie wykonywania zobowiązania.
  3. Z zastrzeżeniem innych postanowień dotyczących rozwiązania, niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek zobowiązania lub warunku wynikającego z Umowy będzie usprawiedliwione w czasie i w zakresie, w jakim takie wykonanie jest uniemożliwione całkowicie lub częściowo przez zdarzenie Siły Wyższej, o którym powiadomiono zgodnie z punktem 18.1.
  4. Okres, w którym wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania lub warunku jest uniemożliwione przez Siłę Wyższą, zostanie dodany do czasu przewidzianego w Umowie na wykonanie tego zobowiązania lub warunku oraz do czasu wymaganego do wykonania jakiejkolwiek czynności zależnej od tego zobowiązania lub warunku.
 19. Postanowienia ogólne
  1. W odniesieniu do przedmiotu Umowy Umowa stanowi całość porozumienia między stronami i zastępuje wszelkie ustne i pisemne komunikaty przekazane przez którąkolwiek ze stron lub w jej imieniu.
  2. Jeśli istnieje jakakolwiek niespójność pomiędzy którymkolwiek z dokumentów składających się na Umowę, kolejność dla celów interpretacyjnych jest następująca (co oznacza, że postanowienia Formularza rejestracyjnego mają pierwszeństwo przed innymi dokumentami w zakresie niespójności itd.):
   1. Formularz rejestracyjny;
   2. niniejsze Warunki oraz Załącznik;
   3. wszelkie inne dokumenty, do których odnoszą się niniejsze Warunki lub które są w nich zawarte.
  3. Powiadomienia mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik zgadza się, że OneAffiniti może przekazywać powiadomienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym lub na adres podany później przez Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że adres e-mail podany OneAffiniti jest aktualnym i monitorowanym kontem e-mail. Użytkownik może wysyłać powiadomienia do OneAffiniti na adres notices@oneaffiniti.com.
  4. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu danego uprawnienia przez stronę nie skutkuje zrzeczeniem się tego uprawnienia. Wykonanie uprawnienia nie wyklucza jego wykonania w przyszłości lub wykonania jakiegokolwiek innego uprawnienia. Zrzeczenie się postanowienia Umowy lub zgoda strony na odstąpienie od postanowienia przez drugą stronę dla swojej skuteczności musi zostać sporządzona przez strony na piśmie.
  5. Użytkownik nie może dokonać cesji ani przeniesienia żadnych uprawnień na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody OneAffiniti.
  6. Żadne z postanowień Umowy nie prowadzi do połączenia, wyłączenia, odroczenia lub zmniejszenia uprawnień lub środków prawnych, które strona może mieć w dowolnym czasie wobec drugiej strony lub innej osoby, ani nie wpływa na nie w żaden inny sposób.
  7. Żadne z postanowień Umowy nie tworzy między stronami stosunku partnerstwa, joint venture, agencji lub zatrudnienia.
  8. Jeśli część Umowy zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, część ta zostanie usunięta z Umowy i nie będzie miała wpływu na wykonalność pozostałych postanowień, chyba że takie usunięcie zmieniłoby zamierzony przez OneAffiniti cel Umowy.
  9. Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory i roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub zawarciem będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem kraju, stanu lub terytorium, w którym znajduje się podmiot OneAffiniti realizujący niniejszą Umowę. W przypadku Finnigan Investments (Australia) Pty Limited (Australia, Nowa Zelandia i Singapur) obowiązuje prawo stanu Nowa Południowa Walia w Australii, a Umowa podlega niewyłącznej jurysdykcji sądów australijskich. W przypadku OneAffiniti Limited (Wielka Brytania i Europejski Obszar Gospodarczy) obowiązuje prawo angielskie, a Umowa podlega niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. W przypadku OneAffiniti LLC (USA i Kanada) obowiązuje prawo stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych, a Umowa podlega niewyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Austin, Travis County, Teksas, USA.
  10. Zawierając Umowę, żadna ze stron nie opierała się na jakichkolwiek zapewnieniach lub oświadczeniach (ustnych lub pisemnych) w odniesieniu do przedmiotu Umowy udzielonych przez jakąkolwiek osobę i polegała wyłącznie na własnych zapytaniach w odniesieniu do przedmiotu Umowy. Niniejszy punkt nie ma zastosowania do zapewnień i oświadczeń, które zostały wyraźnie określone w Umowie.
  11. W przypadku, gdy Umowa przyznaje którejkolwiek ze stron prawo do wyrażenia zgody lub zatwierdzenia w odniesieniu do sprawy wynikającej z Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, strona ta może wstrzymać się z wyrażeniem zgody lub zatwierdzeniem lub udzielić zgody lub zatwierdzić warunkowo lub bezwarunkowo. Strona ubiegająca się o zgodę lub zatwierdzenie musi spełnić wszelkie warunki, jakie druga strona nakłada w celu uzyskania takiej zgody lub zatwierdzenia.
 20. Rozstrzyganie sporów
  1. Jeżeli spór wynika z Umowy lub odnosi się do niej, jej naruszenia, rozwiązania, ważności lub przedmiotu, strony zgadzają się dołożyć zgodnie z procedurą określoną poniżej starań w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu w drodze negocjacji między stronami, a jeżeli takie negocjacje nie powiodą się, wówczas w drodze mediacji zgodnie z Regułami mediacji instytutu Resolution Institute, ACN 008 651 232 przed skierowaniem sporu do arbitrażu lub wszczęciem postępowania sądowego.
   1. Strona, która twierdzi, że powstał spór, musi przekazać drugiej stronie pisemne zawiadomienie określające charakter sporu.
   2. Po otrzymaniu zawiadomienia określonego w punkcie 19.1(a), strony muszą w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania zawiadomienia podjąć próbę rozwiązania sporu na spotkaniu pomiędzy dyrektorami generalnymi lub zarządzającymi stron, ich odpowiednikami lub wyznaczonymi przez nich osobami.
   3. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu siedmiu (7) dni lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, wówczas spór zostanie przekazany do instytutu rozstrzygania sporów, Resolution Institute, ACN 008 651 232 w celu przeprowadzenia mediacji.
   4. Mediacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z Zasadami mediacji Resolution Institute, zmienianymi okresowo przez Resolution Institute i dostępnymi w Resolution Institute, w których określono procedury, jakie należy przyjąć, proces wyboru mediatora i związane z tym koszty, a warunki te uznaje się za włączone do Umowy.
  2. Niniejszy punkt nie wyklucza możliwości ubiegania się przez którąkolwiek ze stron o wydanie nakazów lub innych środków tymczasowych w dowolnym sądzie właściwym, z zastrzeżeniem punktu 19.9.
  3. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich mediacji wynikających z Umowy, w tym przedmiotu mediacji i dowodów przedstawionych podczas mediacji.
  4. Strony postanawiają przeprowadzić mediację w dogodnym miejscu, które zostanie przez nie uzgodnione. W przypadku braku porozumienia stron, miejscem przeprowadzenia mediacji będzie Sydney NSW w Australii.
  5. Pomimo istnienia sporu, strony muszą nadal wykonywać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z Umowy.
 21. Definicje
  1. Definicje
   W Umowie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:
   1. Konto” oznacza konto internetowe udostępnione Użytkownikowi przez OneAffiniti w celu umożliwienia mu dostępu do i korzystania z Usług;
   2. Przepisy antyspamowe” oznaczają wszystkie przepisy prawa obowiązujące w odpowiednich jurysdykcjach, regulujące przesyłanie wiadomości elektronicznych;
   3. Informacje poufne” oznaczają wszelkie tajemnice handlowe, pomysły, know-how, koncepcje, metody pracy, zarządzanie, operacje, procedury, informacje finansowe i biznesowe w formie pisemnej lub w innej formie dotyczące stron, ale nie obejmują informacji, które są dostępne publicznie z powodów innych niż ich nieuprawnione ujawnienie;
   4. Administrator Danych” oznacza podmiot, który określa cele i środki Przetwarzania Danych osobowych lub jakiekolwiek inne znaczenie nadane temu terminowi lub podobnemu terminowi w jakichkolwiek obowiązujących przepisach o ochronie prywatności, w tym termin „podmiot odpowiedzialny”;
   5. Podmiot przetwarzający dane” oznacza podmiot, który przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora Danych lub inne znaczenie nadane temu terminowi lub jakiemukolwiek podobnemu terminowi w jakichkolwiek obowiązujących przepisach o ochronie prywatności;
   6. Osoba, której dane dotyczą” oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną lub ma inne znaczenie nadane temu terminowi lub jakiemukolwiek podobnemu terminowi w jakichkolwiek obowiązujących przepisach o ochronie prywatności i obejmuje Subskrybentów;
   7. Dane pochodne” mają znaczenie określone w punkcie 6.2;
   8. Data wejścia w życie” oznacza datę złożenia przez Użytkownika ważnego i kompletnego Formularza rejestracyjnego z żądaniem świadczenia Usług przez OneAffiniti lub datę rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Usług, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
   9. Opłaty i należności” oznaczają Opłatę abonamentową oraz wszelkie inne stosowne opłaty i należności uiszczane okresowo przez Użytkownika na rzecz OneAffiniti z tytułu Usług;
   10. Niewypłacalność” oznacza, że Użytkownik nie jest lub istnieje ryzyko, że nie będzie w stanie spłacić swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności i obejmuje wszelkie formy upadłości lub administracji;
   11. Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelką istniejącą i przyszłą własność, prawa, tytuły i udziały (zarówno prawne, jak i faktyczne) we własności intelektualnej na całym świecie, w tym własność, prawa, tytuły i udziały w odniesieniu do wszelkich praw autorskich, patentów, wynalazków, wzorów, znaków towarowych, nazw domen, tajemnic handlowych, know-how oraz wszelkiej innej własności intelektualnej określonej w art. 2 konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z 1967 r. (zarejestrowanej lub niezarejestrowanej), a także wszelkie wnioski lub prawo do ubiegania się o rejestrację wszelkich takich własności, praw, tytułów i udziałów;
   12. Przepisy prawa” oznaczają wszelkie obowiązujące prawa, przepisy, statuty, dyrektywy i/lub prawnie wiążące zasady, nakazy i inne wymagania wszelkich międzynarodowych, federalnych, stanowych, prowincjonalnych lub lokalnych władz rządowych (oraz wszelkie ich zmiany lub zastępujące je przepisy). Tam, gdzie jest to istotne dla zobowiązań Użytkownika, oceniając, czy dane przepisy obowiązują Użytkownika, weźmie on pod uwagę przepisy prawa dotyczące zarówno jurysdykcji, w której korzysta on z Usług, jak i jurysdykcji, w której przebywa jego Subskrybent;
   13. Pozyskiwanie leadów sprzedażowych” oznacza pozyskiwanie leadów marketingowych, w tym poprzez zakup leadów od dostawców zewnętrznych i/lub pozyskiwanie leadów przez OneAffiniti;
   14. Kwalifikacja leadów” oznacza kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu z Subskrybentem w odniesieniu do towaru zawartego lub usługi zawartej w Materiałach marketingowych lub na Stronach powiązanych w celu ustalenia, czy jest prawdopodobne, że Subskrybent zrealizuje jakikolwiek zakup lub transakcję towarów lub usług;
   15. Strony powiązane” oznacza wszelkie strony internetowe tworzone przez OneAffiniti w ramach świadczenia Usług, do których mogą prowadzić łącza w Materiałach marketingowych;
   16. Materiały marketingowe” oznaczają materiały marketingowe tworzone przez OneAffiniti w ramach świadczenia Usług, które mogą obejmować treści, informacje, wyświetlane reklamy, promocje, kupony, łącza do Stron powiązanych, Treści Sponsora i inne Treści osób trzecich;
   17. OneAffiniti (także mynasnasz)” oznacza podmiot OneAffiniti działający na terytorium, na którym znajduje się Użytkownik. W przypadku Użytkownika przebywającego w Australii, Nowej Zelandii lub Singapurze jest to Finnigan Investments (Australia) Pty Limited ABN 70 155 747 765, z siedzibą pod adresem: Suite 1007, Level 10, 109 Pitt Street, Sydney New South Wales, Australia. W przypadku Użytkownika przebywającego w Wielkiej Brytanii lub Europejskim Obszarze Gospodarczym jest to OneAffiniti Limited z siedzibą pod adresem: Herschel House, 58 Herschel Street, Slough SL1 1PG, Wielka Brytania. W przypadku Użytkownika przebywającego w Kanadzie lub USA jest to OneAffiniti, LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Delaware, USA.
   18. Przepisy dotyczące połączeń wychodzących” oznaczają wszystkie obowiązujące przepisy prawa w odpowiednich jurysdykcjach regulujące kwestie związane z wychodzącymi połączeniami telemarketingowymi;
   19. Dozwoleni odbiorcy”: Strony niniejszej Umowy, pracownicy każdej ze stron, wszelkie osoby trzecie, którym zlecono wykonanie obowiązków w związku z niniejszą Umową, co w przypadku OneAffiniti oznaczać będzie wszystkie te osoby trzecie określone w punkcie 5.8 bez ograniczeń.
   20. Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio poprzez odniesienie do unikalnych cech identyfikacyjnych lub innych czynników osobistych) lub inne znaczenie nadane temu terminowi lub podobnemu terminowi w jakichkolwiek obowiązujących przepisach o ochronie prywatności;
   21. Przepisy o ochronie prywatności” oznaczają wszelkie obowiązujące prawa, przepisy, statuty, dyrektywy i/lub prawnie wiążące zasady, nakazy i inne wymagania wszelkich międzynarodowych, federalnych, stanowych, prowincjonalnych lub lokalnych władz rządowych (oraz wszelkie ich zmiany lub zastępujące je przepisy) dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych i/lub prywatności, które obowiązują stronę Umowy i które mają zastosowanie do Usług. Tam, gdzie jest to istotne dla zobowiązań Użytkownika, oceniając, czy dane przepisy obowiązują Użytkownika, weźmie on pod uwagę przepisy o ochronie prywatności dotyczące zarówno jurysdykcji, w której korzysta on z Usług, jak i jurysdykcji, w której przebywa jego Subskrybent;
   22. Przetwarzanie” i jego pochodne obejmują wszelkie czynności lub zestaw czynności, które są wykonywane na Danych osobowych lub na zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie lub inne znaczenie nadane temu terminowi lub podobnemu terminowi w jakichkolwiek obowiązujących przepisach o ochronie prywatności;
   23. Formularz rejestracyjny” oznacza każdy formularz, w tym formularz elektroniczny, który Użytkownik wypełnia, wnioskując o Usługi świadczone przez OneAffiniti, wraz z podanymi w nim informacjami oraz wszelkie warianty Formularza rejestracyjnego uzgodnione przez OneAffiniti. Wszystkie Formularze rejestracyjne są traktowane jako integralna część niniejszych Warunków i będą przez nie regulowane;
   24. Strona internetowa” oznacza stronę internetową będącą własnością i obsługiwaną przez OneAffiniti, w tym oneaffiniti.com;
   25. Sponsor” oznacza każdy podmiot, który zleca OneAffiniti włączenie swoich treści lub łączy do Materiałów marketingowych lub Stron powiązanych dostarczanych przez OneAffiniti w imieniu Użytkownika w ramach Usług;
   26. Treści Sponsora” oznaczają treści, informacje lub łącza, które promują produkty lub usługi Sponsora;
   27. Usługi” oznaczają wszelkie usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez OneAffiniti na podstawie niniejszej Umowy, w tym opracowanie i dostarczenie Materiałów marketingowych i Stron powiązanych; usługi marketingu cyfrowego i analityki świadczone w formie oprogramowania dostępnego jako usługa za pośrednictwem Strony internetowej w celu dostarczenia Materiałów marketingowych w imieniu Użytkownika; zapewnianie wglądu w informacje o Subskrybentach; prowadzenie Kwalifikacji leadów (jeśli wybrano tę opcję); Pozyskiwanie leadów sprzedażowych (jeśli wybrano tę opcję) oraz inne usługi udostępniane przez OneAffiniti, dostępne za pośrednictwem Strony internetowej lub przez zewnętrznych dostawców usług OneAffiniti;
   28. Subskrybent” oznacza osobę fizyczną, której Dane osobowe są przetwarzane przez Użytkownika i do której Użytkownik wysyła Materiały marketingowe lub w inny sposób nawiązuje z nią kontakt lub komunikuje się z nią za pośrednictwem Usług;
   29. Listy Subskrybentów” oznaczają listy Subskrybentów, które Użytkownik umieszcza na Stronie internetowej, dostarcza firmie OneAffiniti lub udostępnia jej w celu otrzymywania Materiałów marketingowych, ale nie obejmują Danych pochodnych;
   30. Opłata abonamentowa” oznacza miesięczną opłatę wnoszoną przez Użytkownika z góry na rzecz OneAffiniti za dostęp i korzystanie z Usług, jeśli opłata taka ma zastosowanie;
   31. Okres obowiązywania” oznacza okres określony w punkcie 2 niniejszych Warunków i obejmuje wszelkie odnowione Okresy obowiązywania;
   32. Treści osób trzecich” oznaczają treści, informacje, dane, teksty, grafiki, obrazy, filmy, materiały dźwiękowe, łącza, reklamy lub inne materiały włączone do Usług, Materiałów marketingowych, Stron powiązanych lub Stron internetowych, które nie są własnością OneAffiniti lub stanowią Treści Sponsora;
   33. Użytkownik” oznacza podmiot zawierający Umowę, określony w Formularzu rejestracyjnym.
  2. Interpretacja
   W Umowie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:
   1. słowa występujące w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie;
   2. słowa przypisujące płeć obejmują każdą płeć;
   3. odniesienie do strony, punktu, załącznika lub dodatku stanowi odniesienie do strony i punktu Umowy oraz załącznika lub dodatku do Umowy, a odniesienie do Umowy obejmuje każdy załącznik i dodatek do niej;
   4. wyrażenie oznaczające osobę fizyczną obejmuje również osobę prawną, spółkę, joint venture, stowarzyszenie lub inny podmiot prawny;
   5. odniesienie do strony dokumentu obejmuje osobistych przedstawicieli prawnych tej strony, jej następców i dozwolonych cesjonariuszy;
   6. porozumienie lub umowa ze strony lub na korzyść dwóch lub więcej osób wiąże je lub przynosi im korzyści wspólnie i solidarnie;
   7. odniesienie do jakiegokolwiek statutu lub rozporządzenia obejmuje wszystkie statuty i rozporządzenia zmieniające, konsolidujące lub zastępujące je i odniesienie do statutu obejmuje wszystkie rozporządzenia, proklamacje, zarządzenia i regulaminy wydane na podstawie tego statutu;
   8. odniesienie do dokumentu obejmuje zmianę lub uzupełnienie tego dokumentu lub dokument go zastępujący; oraz
   9. żadna zasada interpretacyjna nie ma zastosowania na niekorzyść strony, ponieważ strona ta była odpowiedzialna za przygotowanie Umowy.

Data wejścia w życie: 9 sierpnia 2021 r.

Załącznik 1 — Ochrona danych osobowych

Zobowiązania zawarte w niniejszym Załączniku mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy OneAffiniti przetwarza Dane osobowe jako Podmiot przetwarzający dane w imieniu Użytkownika (jako Administratora danych) w związku ze świadczeniem Usług.

Niniejszy Załącznik nie ma zastosowania do przetwarzania Danych osobowych dokonywanego przez firmę OneAffiniti, gdy działa ona jako Administrator danych.

 1. Instrukcje: OneAffiniti będzie przetwarzać Dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami Użytkownika i Opisem przetwarzania (określonym w ust. 2 poniżej), w tym w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Użytkownik zleca nam Przetwarzanie Danych osobowych w celu świadczenia Usług oraz w innych przypadkach dozwolonych w Umowie. Umowa zawiera pełne instrukcje Użytkownika dla nas dotyczące Przetwarzania Danych osobowych. Wszelkie dodatkowe lub alternatywne instrukcje, w tym koszty (jeśli występują) związane z przestrzeganiem takich instrukcji muszą być uzgodnione między stronami na piśmie. OneAffiniti nie jest odpowiedzialna za określenie, czy instrukcje Użytkownika są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże jeśli będziemy zdania, że jakiekolwiek instrukcje Użytkownika naruszają obowiązujące przepisy prawa, powiadomimy o tym Użytkownika tak szybko, jak to będzie możliwe i nie będziemy zobowiązani do wykonania takich niezgodnych z przepisami prawa instrukcji.
 2. Opis przetwarzania
  Cel przetwarzaniaDane osobowe będą przetwarzane przez OneAffiniti w celu świadczenia Usług.Czas trwaniaDane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką przechowywania OneAffiniti oraz warunkami Umowy.Charakter przetwarzaniaPrzetwarzanie może obejmować wszelkie czynności, które są wykonywane na Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.Rodzaj danych osobowychŚwiadczenie Usług może wiązać się z przetwarzaniem Danych osobowych zawartych w Listach Subskrybentów, w tym:
  • danych kontaktowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu);
  • danych dotyczących zatrudnienia (np. nazwa stanowiska, firma).
  Kategorie osób, których dane dotycząŚwiadczenie Usług może wiązać się z Przetwarzaniem Danych osobowych dotyczących Subskrybentów i potencjalnych klientów dostarczonych przez Użytkownika firmie OneAffiniti w związku z Usługami (jeśli dotyczy).
 3. Poufność i ujawnianie informacji: OneAffiniti zapewni, że osoby upoważnione przez nas do Przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do przestrzegania odpowiednich zobowiązań do zachowania poufności. Będziemy ujawniać Dane osobowe osobom trzecim (w tym naszym spółkom stowarzyszonym i podmiotom podprzetwarzającym) wyłącznie w celu:
  1. wykonania instrukcji Użytkownika;
  2. w zakresie, w jakim jest to wymagane w związku ze świadczeniem Usług i w zakresie dozwolonym przez Umowę; oraz
  3. zgodnie z wymogami przepisów o ochronie prywatności lub nakazem dowolnego sądu, trybunału, organu regulacyjnego lub agencji rządowej właściwej jurysdykcji, której podlega OneAffiniti, jej spółki stowarzyszone i/lub podmioty podprzetwarzające. OneAffiniti (w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa) poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem o każdym ujawnieniu Danych osobowych i będzie w uzasadniony sposób współpracować z Użytkownikiem w celu ograniczenia zakresu takiego ujawnienia do tego, co jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
 4. Prawa osób, których dane dotyczą: OneAffiniti, w zakresie, w jakim jest to wymagane w związku ze świadczeniem Usług i uzasadnione, pomoże Użytkownikowi odpowiedzieć na żądania Osób, których dane dotyczą, wykonujących swoje prawa na mocy przepisów o ochronie prywatności w odniesieniu do Danych osobowych (w tym prawo do dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu wobec ich Przetwarzania). Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Użytkownika kosztami udzielenia takiej pomocy, jeśli koszty te przekroczą kwotę nominalną. Powiadomimy Użytkownika tak szybko, jak to będzie możliwe, o wszelkich prośbach otrzymanych od Osób, których dane dotyczą, związanych z wykonywaniem przez nie praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie prywatności w okresie obowiązywania niniejszej Umowy (w zakresie, w jakim takie żądanie odnosi się do Danych osobowych).
 5. Środki bezpieczeństwa: Biorąc pod uwagę standardy branżowe, koszty wdrożenia, charakter, zakres, kontekst i cele Przetwarzania oraz wszelkie inne istotne okoliczności związane z Przetwarzaniem Danych osobowych, OneAffiniti wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, w tym, w stosownych przypadkach, stosowanie szyfrowania; zdolność do zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów przetwarzania; zdolność do przywrócenia dostępu do Danych osobowych w przypadku incydentu; oraz proces testowania i oceny skuteczności środków bezpieczeństwa. Te środki techniczne i organizacyjne będą obejmować, jako minimum, środki określone w Załączniku 2.
  Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, OneAffiniti weźmie pod uwagę ryzyko, jakie stwarza Przetwarzanie Danych osobowych, w szczególności ryzyko związane z przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych Danych osobowych.
 6. Podprzetwarzanie: Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez OneAffiniti z usług podmiotów podprzetwarzających (którymi mogą być inne spółki stowarzyszone lub osoby trzecie i które obejmują podmioty podprzetwarzające wymienione na stronie https://oneaffiniti.com/legal/subprocessors/), jeżeli jest to wymagane w związku z niniejszą Umową, POD WARUNKIEM, że:
  1. OneAffiniti lub odpowiednia spółka stowarzyszona zawrze z podmiotem podprzetwarzającym (podmiotami podprzetwarzającymi) umowę na piśmie, która nakłada obowiązki w zakresie ochrony danych zasadniczo podobne do tych określonych w niniejszym Załączniku 1; oraz
  2. OneAffiniti pozostanie odpowiedzialna wobec Użytkownika za wykonanie zobowiązań podmiotu podprzetwarzającego w zakresie ochrony danych w odniesieniu do Danych osobowych Użytkownika.
  Poinformujemy Użytkownika (w dowolny rozsądny sposób, który może obejmować zamieszczenie komunikatu online lub powiadomienie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej) o zamiarze dodania lub zastąpienia podmiotu podprzetwarzającego i damy mu możliwość wniesienia sprzeciwu z rozsądnych, obiektywnych i merytorycznych przyczyn, które wynikają z obaw o ochronę danych i zostaną nam zgłoszone w ciągu 14 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianie. Będziemy współpracować w dobrej wierze, aby spróbować rozstrzygnąć kwestię sprzeciwu, a jeśli nie będziemy mogli jej rozstrzygnąć, wówczas sprawa zostanie rozpatrzona zgodnie z postanowieniem Umowy dotyczącym rozstrzygania sporów.
 7. Incydenty związane z danymi: Firma OneAffiniti bez zbędnej zwłoki powiadomi Użytkownika po powzięciu wiadomości o naruszeniu jej postanowień dotyczących bezpieczeństwa określonych w niniejszym Załączniku (Ochrona Danych), które spowodowało przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, zmianę, nieuprawnione ujawnienie lub dostęp do Danych osobowych przetwarzanych przez OneAffiniti w związku ze świadczeniem Usług („Incydent związany z Danymi”). OneAffiniti przekaże Użytkownikowi wszelkie dostępne i istotne informacje dotyczące Incydentu związanego z Danymi oraz podejmie takie środki, jakie OneAffiniti uzna za uzasadnione i właściwe w celu złagodzenia skutków i/lub usunięcia Incydentu związanego z Danymi. Strony zgadzają się współpracować ze sobą w uzasadniony sposób w zakresie badania i usuwania Incydentu związanego z Danymi. Partner zgadza się podjąć uzasadnione środki w celu ograniczenia ponoszonych przez siebie kosztów i wydatków (jeśli takie wystąpią) w związku z Incydentem związanym z Danymi.
 8. Rozsądna pomoc: Biorąc pod uwagę charakter Przetwarzania oraz informacje dostępne dla OneAffiniti, zapewnimy Użytkownikowi rozsądną pomoc w zapewnieniu zgodności z wszelkimi obowiązkami prawnymi, jakie mogą na nim ciążyć w związku z przeprowadzaniem ocen skutków w zakresie ochrony danych i/lub konsultacji z organami nadzorującymi ochronę danych przed Przetwarzaniem Danych osobowych. OneAffiniti zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika uzasadnioną opłatą za udzielenie pomocy na podstawie niniejszego ustępu.
 9. Usunięcie/zwrot: Po zakończeniu świadczenia Usług OneAffiniti zgodnie z wyborem Użytkownika usunie lub zwróci Użytkownikowi Dane osobowe (tak szybko jak to będzie możliwe) i usunie wszelkie kopie, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przechowywania Danych osobowych.
 10. Informacje służące do wykazania zgodności z przepisami: Na uzasadnione, wcześniejsze pisemne żądanie Użytkownika (takie żądanie nie może być składane częściej niż raz na dwanaście miesięcy) OneAffiniti udostępni Użytkownikowi informacje, które są niezbędne do wykazania przestrzegania przez OneAffiniti zobowiązań zgodnie z niniejszym Załącznikiem.
 11. Audyt: Jeżeli Użytkownik uzna w sposób uzasadniony, że informacje przekazane zgodnie z ust. 10 powyżej nie są wystarczające do wykazania zgodności OneAffiniti z przepisami, Użytkownik (lub inna osoba upoważniona przez Użytkownika) może przeprowadzić audyt lub kontrolę naszych odpowiednich działań związanych z przetwarzaniem danych w celu stwierdzenia naszej zgodności. Prawo Użytkownika do przeprowadzenia audytu lub inspekcji podlega następującym warunkom:
  1. Użytkownik powiadomi nas na piśmie o każdym audycie lub kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej trzydzieści (30) dni (chyba że krótszy okres jest wymagany przez przepisy o ochronie prywatności lub na podstawie nakazu organu nadzorczego);
  2. audyty lub inspekcje nie będą przeprowadzane częściej niż raz w dowolnym dwunastomiesięcznym okresie (chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie prywatności lub nakaz organu nadzorczego);
  3. Użytkownik przeprowadzi audyt lub inspekcję w normalnych godzinach pracy, nie powodując przerwy w działalności OneAffiniti;
  4. w przypadku, gdy audyt lub kontrolę przeprowadza w imieniu Użytkownika osoba trzecia, osoba ta będzie związana podobnymi do określonych w Umowie zobowiązaniami dotyczącymi poufności i nie będzie bezpośrednim konkurentem OneAffiniti. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od takiej osoby trzeciej zawarcia bezpośrednio z nami umowy o poufności przed rozpoczęciem audytu lub kontroli; oraz
  5. z wyjątkiem sytuacji, w których audyt lub inspekcja ujawniła niedopełnienie przez nas istotnych zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika 1, Klient pokryje wszelkie uzasadnione koszty, opłaty i wydatki poniesione przez OneAffiniti w związku z przestrzeganiem postanowień niniejszego Załącznika 1.
 12. Międzynarodowe przekazywanie danych: Użytkownik zgadza się, że w związku ze świadczeniem Usług lub w normalnym toku działalności OneAffiniti może podejmować działania w zakresie międzynarodowego przekazywania Danych osobowe, przekazując takie dane swoim spółkom stowarzyszonym i zależnym i w takich przypadkach zastosowanie będą miały postanowienia punktu 12.2 Umowy.
  Jeśli obowiązujące przepisy o ochronie prywatności nałożą na strony różne lub dodatkowe obowiązki w odniesieniu do ich ról jako Administratora danych i Podmiotu przetwarzającego dane, takie obowiązujące przepisy o ochronie prywatności będą miały pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi lub niezgodnymi zobowiązaniami określonymi w niniejszym Załączniku.

Data wejścia w życie: 9 sierpnia 2021 r.

Załącznik 2 — Środki bezpieczeństwa

Zobowiązania zawarte w niniejszym Załączniku mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy OneAffiniti przetwarza Dane osobowe jako Podmiot przetwarzający dane w imieniu Użytkownika (jako Administratora danych) w związku ze świadczeniem Usług.

Niniejszy Załącznik nie ma zastosowania do przetwarzania Danych osobowych dokonywanego przez firmę OneAffiniti, gdy działa ona jako Administrator danych.

Środki techniczne i organizacyjne. Firma OneAffiniti wdrożyła i będzie utrzymywać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, środki kontroli wewnętrznej oraz praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji, które zostały opracowane w celu zabezpieczenia danych przetwarzanych przez OneAffiniti w ramach Umowy przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub zmianą; nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem; lub niezgodnym z prawem zniszczeniem w następujący sposób:

Weryfikacja pracowników, szkolenia i bezpieczeństwo

 1. Personel. OneAffiniti podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że jej personel posiada odpowiednie umiejętności, doświadczenie i szkolenia w zakresie ochrony i postępowania z Danymi osobowymi podczas świadczenia Usług.
 2. Sprawdzanie tożsamości. OneAffiniti przeprowadza uzasadnioną i odpowiednią weryfikację tożsamości wszystkich pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szkolenia. Program OneAffiniti dotyczący zgodności szkoleń z przepisami obejmuje wymóg ukończenia przez pracowników i wykonawców szkolenia z zakresu ochrony danych w momencie rozpoczęcia pracy w firmie, a także obowiązkowe, odbywające się dwa razy do roku szkolenie z zakresu ochrony danych i wiedzy na temat prywatności. Obejmuje to również pozytywne przejście corocznej oceny. Szkolenie z zakresu ochrony danych obejmuje takie tematy jak wiedza o bezpieczeństwie, zarządzanie incydentami związanymi z danymi, a także może zawierać materiały specyficzne dla określonych stanowisk.
 4. Poufność. OneAffiniti zapewnia, że jej pracownicy są zobowiązani do zachowania i ochrony poufności wszelkich Danych osobowych, z którymi mają do czynienia na mocy niniejszej Umowy.

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

 1. Dostęp do obiektów. OneAffiniti zapewnia, że pomieszczenia biurowe, w których mogą być przetwarzane Dane osobowe, są wyposażone w systemy fizycznej kontroli dostępu.
 2. Centra danych. Podczas świadczenia Usług OneAffiniti korzysta z dostawców usług w chmurze publicznej np. Amazon Web Services (AWS) i Google Cloud Platform jako podmiotów podprzetwarzających. Dostawcy usług w chmurze publicznej spełniają wymogi zgodności z normami SOC 2 i ISO27001.
 3. Fizyczne środki kontroli. W OneAffiniti przyjęto zasadę czystego biurka, zgodnie z którą żadne Dane osobowe nie mogą być pozostawione bez nadzoru, a pracownicy są zobowiązani do blokowania ekranu komputera, gdy nie znajdują się przy biurku. Wszystkie wydruki zawierające Dane osobowe są niszczone w bezpieczny sposób (np. poprzez spalenie lub rozdrabnianie) zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych. Wszystkie Dane osobowe przechowywane na sprzęcie komputerowym i nośnikach wymiennych muszą zostać zniszczone w bezpieczny sposób przed pozbyciem się starego urządzenia. OneAffiniti zapewnia poprzez regularne szkolenia, że personel nie kopiuje ani nie przenosi Danych osobowych na żaden dysk twardy komputera, laptopa, urządzenia podręcznego, nośnika wymiennego ani przy użyciu żadnej innej technologii.
 4. Podmioty podprzetwarzające. OneAffiniti ustanowiła program zgodności z przepisami osób trzecich, który uwzględnia kwestie bezpieczeństwa w ocenie dostawcy lub podmiotu podprzetwarzającego, a także zapewnia poufność, integralność i dostępność danych. OneAffiniti utrzymuje stosunki umowne z dostawcami w celu świadczenia Usług zgodnie z ustaloną umową o ochronie danych.

Techniczne środki bezpieczeństwa

 1. Kontrola dostępu. OneAffiniti utrzymuje formalną politykę kontroli dostępu i stosuje scentralizowany system zarządzania dostępem w celu kontroli dostępu pracowników i wykonawców do systemów. Dostęp jest zapewniony w oparciu o podział obowiązków i zasadę najmniejszego uprzywilejowania. Kontrola dostępu obejmuje stosowanie nazwy użytkownika i złożonego hasła oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe. OneAffiniti dostosowuje prawa dostępu pracowników w momencie przypisania im różnych obowiązków i odbiera im dostęp w momencie rozwiązania stosunku pracy lub umowy.
 2. Transmisja i szyfrowanie danych. OneAffiniti podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że wszystkie Dane osobowe (przechowywane w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, zarówno materialnych, jak i niematerialnych), których utrata, kradzież lub uzyskanie do nich dostępu przez osobę nieuprawnioną mogłoby spowodować szkodę lub niedogodności dla osoby, której dane dotyczą, są zaszyfrowane, zwłaszcza podczas ich przesyłania między systemami. Obejmuje to wdrożenie standardowych dla branży praktyk szyfrowania podczas przesyłania danych osobowych (takich jak Transport Layer Security) oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, szyfrowanie danych osobowych w stanie spoczynku i podczas przenoszenia.
 3. Ochrona bezpieczeństwa danych. Stosowane są odpowiednie środki ochrony danych, w tym m.in.: w systemach informatycznych zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe i do zwalczania złośliwego oprogramowania, stosowane są najnowsze poprawki i aktualizacje zabezpieczeń używanego oprogramowania, zapewniona jest ochrona sieci poprzez zaporę ogniową z wdrożonymi systemami wykrywania włamań oraz logami dla systemów krytycznych.
 4. Przegląd kodu. OneAffiniti utrzymuje formalny cykl życia rozwoju oprogramowania, który obejmuje praktyki kodowania bezpieczeństwa, w tym przeglądy kodu oraz praktyki zarządzania zmianami w inżynierii i rozwoju produktu.
 5. Przechowywanie danych. OneAffiniti utrzymuje politykę przechowywania i usuwania danych.

Reagowanie na incydenty i powiadamianie o naruszeniach

 1. Odzyskiwanie danych po awarii. Firma OneAffiniti podjęła działania mające na celu zapewnienie ciągłości świadczenia Usług w przypadku, gdy awaria zakłóci normalny tryb pracy. Zidentyfikowano krytyczne systemy i usługi oraz ustanowiono plan odzyskiwania danych po awarii. OneAffiniti regularnie wykonuje kopie zapasowe, zapewniając, że krytyczne systemy mogą zostać przywrócone przy minimalnej utracie danych.
 2. Reagowanie na incydenty. OneAffiniti ustanowiła procedury reagowania na incydenty, pozwalające na obsługę incydentów w sposób terminowy i kontrolowany oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zobowiązaniami.