เงื่อนไขการให้บริการทั่วไปของ Extu

มีผลบังคับใช้: 23 สิงหาคม 2023

ข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการทั่วไป (“ข้อตกลง”) นี้ทำขึ้นระหว่าง Extu (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 21 ด้านล่าง) และนิติบุคคลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) ข้อตกลงนี้ประกอบด้วย (i) ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“T&Cs”) ที่กำหนดไว้ด้านล่าง ซึ่งควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณที่ Extu มอบให้ และ (ii) แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่คุณกรอกเพื่อขอบริการจาก Extu คุณยอมรับว่าบุคคลที่กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนในนามของคุณได้รับอนุญาตให้ผูกมัดคุณกับข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดที่เป็นตัวเอียงหนาที่ขีดเส้นใต้ ที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีความหมายตามที่อธิบายไว้ในข้อ 21

คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงโดยการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนไปยัง Extu หรือการใช้บริการ

 1. การบริการ
  1. คุณแต่งตั้ง Extu เพื่อให้บริการตามข้อตกลงนี้
  2. Extu ให้สิทธิ์คุณในการใช้งานแบบไม่ผูกขาดทั่วโลก แต่คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเข้าถึงให้บุคคลอื่นได้ และใช้บริการตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงเท่านั้น และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณเท่านั้น
  3. คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณได้เข้าสู่และผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เมื่อบุคคลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องซึ่งดำเนินการในนามของคุณ กรอกและส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียน (ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) ในนามของคุณ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทันทีที่คุณเข้าถึงและใช้บริการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าใครก็ตามที่ดำเนินการในนามของคุณซึ่งสามารถเข้าถึงและใช้บริการนั้นได้รับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
  4. คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณลักษณะบางอย่างของบริการนั้นจัดทำโดยหรือทำงานร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม การใช้บริการอื่น ๆ เหล่านี้ของคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดแยกต่างหากระหว่างคุณและบุคคลที่สามนั้น Extu ไม่สามารถรับประกันความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของบริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และอาจหยุดให้บริการโดยไม่ให้สิทธิ์คุณในการคืนเงิน เครดิต หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ จาก Extu
 2. ระยะเวลา
  1. ข้อตกลงเริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้และจะมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดตามข้อ 17
 3. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและบริการ
  1. Extu อาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบบริการ หรือคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของบริการบางอย่างออกไปเป็นครั้งคราว ในขอบเขตที่สามารถปฏิบัติได้ Extu จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการใช้บริการของคุณล่วงหน้า 30 วัน โดย Extu สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา และจะมีผลทันทีเมื่อ Extu แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน โดย Extu จะถือว่าการใช้บริการอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากพ้นระยะเวลาแจ้งให้ทราบ 30 วันเป็นการยอมรับบริการและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับบริการที่เปลี่ยนแปลง ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกตามข้อ 17
 4. สื่อทางการตลาด
  1. ในการให้บริการ Extu จะผลิตและส่งมอบสื่อทางการตลาดในนามของคุณ และดำเนินการในเรื่องคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายและ/หรือการสร้างลูกค้าเป้าหมายตามที่คุณเลือก
  2. หากการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณได้รับทุน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยผู้สนับสนุน สื่อทางการตลาดหรือเพจที่เชื่อมโยงจะมีเนื้อหาของผู้สนับสนุน คุณรับรองและรับประกันว่าการส่งสื่อทางการตลาดที่มีเนื้อหาจากผู้สนับสนุนไปยังสมาชิกจะไม่ละเมิดข้อตกลงหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณ
  3. หากการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุน สื่อทางการตลาดหรือเพจที่เชื่อมโยงจะไม่มีเนื้อหาของผู้สนับสนุน
  4. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบสื่อทางการตลาดก่อนที่จะส่งมอบให้กับสมาชิก ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากคุณไม่ต้องการให้ Extu ส่งมอบสื่อทางการตลาดในนามของคุณ คุณต้องแจ้งให้ Extu ทราบโดยเร็วที่สุดภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่ Extu ส่งสื่อทางการตลาดให้กับคุณ หากคุณไม่ติดต่อ Extu ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง เราจะจัดส่งสื่อทางการตลาดในนามของคุณ
  5. Extu ไม่ส่งเสริมสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่โฆษณา แสดง เข้าถึงได้ หรือจัดการผ่านสื่อการตลาด
  6. คุณไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงหรือลบเครื่องหมายการค้า โลโก้ ลิขสิทธิ์ หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือฉลากอื่น ๆ ของ Extu ออกจากสื่อการตลาดหรือปฏิเสธสื่อการตลาดด้วยเหตุผลเหล่านี้ได้ หากการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณได้รับทุนจากผู้สนับสนุน คุณจะไม่สามารถร้องขอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของผู้สนับสนุนในสื่อทางการตลาดได้
  7. Extu ไม่รับประกันหรือเป็นรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องตามกฎหมายของบริการ และให้บริการ “ตามที่เป็น” คุณยอมรับว่าการใช้และการพึ่งพาส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการโดยคุณหรือสมาชิกถือเป็นความเสี่ยงของคุณและสมาชิกของคุณเอง และ Extu ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณและสมาชิกและการพึ่งพาส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ
  8. คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสัมพันธ์ของคุณกับสมาชิกของคุณและผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ (รวมถึงบริการทางการเงินใด ๆ ) ที่คุณมอบให้กับสมาชิกของคุณ แม้ว่าจะดำเนินการคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายและ/หรือการสร้างลูกค้าเป้าหมายตามคำขอของคุณ แต่ Extu ไม่รับประกันว่าสมาชิกจะดำเนินการหรือติดตามการขายหรือธุรกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการหรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในสื่อการตลาดหรือหน้าเพจที่เชื่อมโยง คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ Extu ละเว้นความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขายและธุรกรรมใด ๆ หรือการขายและธุรกรรมในอนาคตอันเป็นผลมาจากสื่อการตลาดหรือหน้าเพจที่เชื่อมโยง รวมถึงข้อพิพาทในการชำระเงินใด ๆ โดยสมาชิกหรือการละเมิดข้อตกลงหรือข้อเสนอระหว่างคุณและสมาชิก ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้
  9. คุณรับทราบและยอมรับว่าไม่มีสิ่งใดที่ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่จะถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย การเงิน หรือภาษี
  10. Extu ตกลงที่จะพยายามทุกวิถีทางตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าสื่อทางการตลาดที่ส่งผ่านบริการจะดูสอดคล้องกันในแพลตฟอร์มอีเมลทั้งหมด แต่ Extu ไม่รับประกันความสอดคล้องนี้
 5. รายชื่อสมาชิก
  1. คุณรับประกันว่ารายชื่อสมาชิกเป็นของคุณ หรือคุณมีสิทธิ์ใช้และมอบให้กับ Extu เพื่อการใช้งานของเรา ซึ่งรายการเหล่านี้ได้รับการรวบรวมตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด และไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม
  2. คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดในรายชื่อสมาชิกมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  3. คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อสมาชิกไม่มีตัวระบุที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล หมายเลขบัญชีทางการเงิน ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อนหรือพิเศษอื่น ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
  4. คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อสมาชิกไม่มีที่อยู่อีเมลสำหรับการแจกจ่าย (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ถูกคัดลอกหรือนำมาจากอินเทอร์เน็ต กลุ่มข่าวสาร รายการที่ซื้อ ยืม หรือเช่า หรือที่อยู่อีเมลหรืออื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับอีเมลที่สอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านสแปมและกฎหมายความเป็นส่วนตัว หรือ (b) พื้นฐานทางกฎหมายอื่นใดในการรวบรวมและเปิดเผยต่อ Extu เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ “ที่อยู่อีเมลสำหรับการแจกจ่าย” หมายถึงที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อเพื่อการแจกจ่ายที่ช่วยให้บุคคลสามารถส่งอีเมลไปยังผู้รับหลายคนโดยการส่งไปยังที่อยู่อีเมลเดียวที่เชื่อมโยงกับรายชื่อการแจกจ่าย
  5. คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกจากการรับสื่อการตลาดได้ตลอดเวลา
  6. คุณยอมรับว่า Extu อาจใช้และอัปเดตข้อมูลในรายชื่อสมาชิกเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดการติดต่อ รวมถึงที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในรายชื่อสมาชิกนั้นถูกต้อง และคุณตกลงที่จะยุติการส่งสื่อการตลาดไปยังสมาชิกที่ได้ยกเลิกการสมัครรับสื่อการตลาด
  7. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อ 5 นี้ Extu จะไม่เปิดเผยรายชื่อสมาชิกของคุณต่อผู้สนับสนุนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า (ซึ่งอาจเป็นวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร)
  8. ในกรณีที่บริการได้รับการสนับสนุน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยผู้สนับสนุน คุณตกลงที่จะให้รายละเอียดการขายและธุรกรรมของคุณแก่เรา (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก) (“ข้อมูลการขายและธุรกรรม”) เพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบริการเหล่านั้น คุณตกลงเพิ่มเติมว่าเราอาจแบ่งปันข้อมูลการขายและธุรกรรมดังกล่าวกับผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ คุณจะได้รับแจ้งแยกต่างหากหากภาระผูกพันนี้ไม่มีผลกับคุณ
  9. เมื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเจ็ด (7) วัน Extu อาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการขายใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการให้บริการ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อสมาชิกของคุณ) กับผู้สนับสนุนโดยที่:

   a. จำเป็นต้องเปิดใช้งานผู้สนับสนุนเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของส่วนใด ๆ ของบริการที่สนับสนุน และ/หรือ

   b. ผู้สนับสนุนต้องการข้อมูลดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการสนับสนุนหรือสนับสนุนส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการต่อไป

   และในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง (a) หรือ (b) การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของบริการส่วนหนึ่งที่ผู้สนับสนุนให้การสนับสนุนเท่านั้น และมีการคุ้มครองตามสัญญาที่เหมาะสมระหว่าง Extu และผู้สนับสนุน ในส่วนของการแบ่งปันดังกล่าว
  10. ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้จำกัดสิทธิ์ของ Extu ในการแบ่งปันข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนกับผู้สนับสนุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.5
  11. คุณรับทราบและยอมรับว่า Extu อาจเปิดเผยรายชื่อสมาชิกของคุณแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของ Extu เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงซึ่งอาจรวมถึง: (a) ช่วยส่งมอบ บริหารจัดการ โฮสต์ และสนับสนุนบริการ ฟังก์ชันและกิจกรรมต่าง ๆ (b) ) การบำรุงรักษาไซต์ เพจที่เชื่อมโยง เอกสารทางการตลาด และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (c) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ให้บริการโฆษณา ให้บริการด้านไอที การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บและสำรองข้อมูล และบริการการตลาดทางโทรศัพท์
  12. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย เราจะจับคู่ลูกค้าเป้าหมายให้กับคุณตามเกณฑ์ (ที่เรากำหนด) และคุณตกลงที่จะ: (a) เพิ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราจับคู่กับคุณลงในฐานข้อมูลการตลาดของคุณ และ (b) สถานที่ที่มีการจัดหาลูกค้าเป้าหมาย โดยซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดโดยซัพพลายเออร์บุคคลที่สามดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้โอกาสในการขายดังกล่าว (ซึ่งเราจะสื่อสารกับคุณ) หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โอกาสในการขาย และหากคุณได้รับลูกค้าเป้าหมายแล้ว คุณจะต้องลบออกจากระบบของคุณและยืนยันว่าคุณได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว
  13. บันทึกตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 นี้ Extu รับทราบว่ารายชื่อสมาชิกจะยังคงเป็นทรัพย์สินของคุณ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในรายชื่อสมาชิกยังคงตกเป็นของคุณ คุณให้สิทธิ์ Extu ในการใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ และเข้าถึงรายชื่อสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลง
  14. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องรายชื่อสมาชิกของคุณจากความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูลโดยไม่คาดคิด Extu ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อรายชื่อสมาชิกของคุณ
 1. ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิก
  1. คุณรับทราบและยอมรับว่า Extu อาจติดตามและตรวจสอบการมีส่วนร่วมของสมาชิกของคุณกับสื่อการตลาดผ่านการใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวม แบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลทางสถิติ พฤติกรรม และประสิทธิภาพ (ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ความสนใจ และการตั้งค่าของสมาชิก) ซึ่งเป็นผลมาจากการให้บริการ
  2. Extu เป็นผู้ควบคุมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ) ที่สร้างขึ้นหรือรวบรวมอันเป็นผลมาจากกิจกรรมของ Extu ในข้อ 6.1 (“ข้อมูลที่ได้รับ”) ข้อมูลที่ได้รับเป็นทรัพย์สินของ Extu หรือผู้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตที่ข้อมูลในรายชื่อสมาชิกถูกรวมเข้ากับข้อมูลที่ได้รับ คุณให้สิทธิ์แก่ Extu ทั่วโลก ไม่จำกัดสิทธิ์ และไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (พร้อมสิทธิ์ในการอนุญาตช่วง) เพื่อใช้ เปิดเผย ทำซ้ำและเข้าถึงข้อมูลรายชื่อสมาชิกดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6 นี้
  3. คุณรับทราบและยอมรับว่า Extu อาจ (ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล) ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:
   1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริการหรือแคมเปญการตลาดใด ๆ
   2. เพื่อทำการตลาดทางตรงหรือให้บริการโฆษณาแบบดิสเพลย์แก่สมาชิก (ซึ่งอาจดำเนินการในนามของคุณ หรือโดย Extu (สำหรับบริการที่ได้รับการสนับสนุน) ในนามของผู้สนับสนุน)
   3. c) เพื่อรายงานประมาณการความตั้งใจในการซื้อของสมาชิก
   4. d) เพื่อปรับแต่งและมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับสมาชิก
   5. e) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงบริการสำหรับคุณและโดยทั่วไปสำหรับลูกค้ารายอื่น และ
   6. f) Extu อาจเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับให้กับบุคคลใด ๆ (รวมถึงผู้สนับสนุนและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ข้างต้น
  4. Extu อาจรวมข้อมูลที่ได้รับเข้ากับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ หรือแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 2. การใช้บริการของคุณ
  1. คุณตกลงที่จะใช้บริการในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อตกลงและกฎหมายที่บังคับใช้
  2. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในของคุณเอง (รวมถึงเทอร์มินัล เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ ใบอนุญาตฐานข้อมูล SQL โมเด็มและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการโทรคมนาคม) ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงบริการ Extu จะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องใด ๆ ในสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในการเข้าถึงภายในของคุณ
  3. คุณต้องมีบัญชีเพื่อเข้าถึงบริการ คุณจะแต่งตั้งตัวแทนผู้ติดต่อหลักสำหรับข้อตกลง (“ผู้ติดต่อหลัก”) คุณอนุญาตให้ผู้ติดต่อหลักจัดการปัญหาทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงในนามของคุณ
  4. ต้องแน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา คุณต้องรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านหรือข้อมูลรับรองความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงและใช้บริการ คุณตกลงที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม รวมถึงการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงบริการ และไม่มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
  5. 5. คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณรวมถึงการเข้าถึงไซต์และบัญชีของคุณจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้น คุณตกลงเพิ่มเติมว่าคุณจะไม่:
   1. โพสต์หรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งผิดกฎหมาย ข่มขู่ ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท รุกรานความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่ หยาบคาย ลามก ดูหมิ่น เกลียดชัง หรือทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์หรือสิ่งที่ไม่สมควรอย่างอื่น ;
   2. สนับสนุนการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญา อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ
   3. แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลหรือระบุความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลอย่างเป็นเท็จ
   4. อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิ์ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
   5. โฆษณาหรือดำเนินการเชิงพาณิชย์ หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นใดที่ละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือไม่ได้รับอนุญาตจาก Extu ภายใต้ข้อตกลง
   6. ทำซ้ำ สื่อสารหรือส่งสื่อทางการตลาด (รวมถึงรูปภาพและรูปถ่าย) ทั้งหมดหรือผ่านบริการอื่น รวมถึงอีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง
   7. มีส่วนร่วมในการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงสมาชิกใด ๆ หรือจัดทำข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้สนับสนุน
   8. ดำเนินการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับ Extu ในนามของ Extu หรือเกี่ยวกับบริการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Extu
   9. มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดหรือรบกวนบริการ หรือพยายามเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต (รวมถึงเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ) รวมถึงการอัปโหลด ส่ง หรือทำรหัส ไฟล์ สคริปต์ เอเจนต์ โปรแกรม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่เป็นอันตราย ซึ่งออกแบบหรือตั้งใจให้มีหรือมีความสามารถในการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวกในฟังก์ชันใด ๆ ต่อไปนี้: การรบกวน การปิดการใช้งาน การทำอันตราย ก่อความเสียหาย หรือขัดขวางในลักษณะใด ๆ ต่อความปลอดภัย ความสมบูรณ์ การทำงาน หรือฟังก์ชันการทำงาน หรือให้การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล หรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต (หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เก็บหรือติดตั้งโค้ดดังกล่าว) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไวรัส เวิร์ม ระเบิดเวลา และม้าโทรจัน
   10. บิดเบือน แทรกแซง หรือขัดขวางความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพของบริการหรือข้อมูลบุคคลที่สามที่มีอยู่ในบริการ
   11. พยายามที่จะแก้ไข คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ ถอดแยกชิ้นส่วน ถอดรหัส หรือวิศวกรรมย้อนกลับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการ
  6. คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Extu ทราบทันทีถึงข้อร้องเรียน การเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการร้องขอในการเข้าถึง การแก้ไข หรือการลบที่ได้รับจากบุคคลใด ๆ รวมถึงสมาชิก หน่วยงานกำกับดูแล อัยการสูงสุด หรือหน่วยงานหรือหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ:
   1. บริการ;
   2. การส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือ
   3. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และ

คุณตกลงที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือ Extu ในการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือการเรียกร้องดังกล่าว

 1. เงื่อนไขการชำระเงิน
  1. หากการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้สนับสนุน คุณจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก หากการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้สนับสนุน คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนให้กับ Extu ล่วงหน้า
  2. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจะคำนวณตามตารางราคาปัจจุบันของ Extu ซึ่ง Extu อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริการได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้ตามข้อ 17.1
  3. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบตารางราคา คุณลักษณะ และขีดจำกัดที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณต้องระบุหน่วยงานกำกับดูแลการหักบัญชีธนาคารที่จำเป็นสำหรับการชำระเงินโดยทำการหักบัญชีอัตโนมัติ และคุณตกลงที่จะรักษารายละเอียดการหักบัญชีธนาคารของคุณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  4. คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  1. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในสื่อที่ประกอบด้วยบริการ สื่อทางการตลาด หน้าเพจที่เชื่อมโยง เว็บไซต์ใด ๆ และข้อมูลที่ได้รับที่สร้างขึ้นอันเป็นผลมาจากกิจกรรมของ Extu ในข้อ 6.1 ถือเป็นทรัพย์สินของ Extu หรือผู้ให้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงที่ให้หรือมอบหมายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการ สื่อการตลาด หน้าเพจที่เชื่อมโยง ข้อมูลที่ได้รับ หรือเว็บไซต์ใด ๆ แก่คุณ
  2. คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาที่ประกอบด้วยบริการ สื่อการตลาด หน้าเพจที่เชื่อมโยง ข้อมูลที่ได้รับ หรือเว็บไซต์ใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลง
  3. คุณต้องไม่ใช้หรือแจกจ่าย โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมน หรือคุณลักษณะเฉพาะของแบรนด์อื่น ๆ ของ Extu หรือบุคคลอื่น (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงและในเอกสารที่ได้รับอนุมัติโดยเฉพาะจาก Extu) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Extu คุณรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโค้ดซอฟต์แวร์ รวมถึงรหัสจุดหมาย (Object Code) รหัสชั่วคราว (intermediate code) และรหัสต้นฉบับ (Source Code) ของไซต์หรือบริการ ไม่ว่าจะในระหว่างหรือหลังข้อกำหนด
  4. คุณยอมรับว่า Extu อาจใช้ชื่อธุรกิจ โลโก้ เครื่องหมายการค้า และคำรับรองของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายและการตลาดตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่ต้องชำระเงินให้กับคุณ คุณให้สิทธิ์ใช้งานทั่วโลก ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแก่ Extu ในการใช้เนื้อหาดังกล่าวในลักษณะนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า Extu ไม่ใช้ชื่อธุรกิจ โลโก้ และเครื่องหมายการค้าของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือการตลาดในลักษณะที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงและชื่อเสียงอันดีอย่างเห็นได้ชัด คุณรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ใช้เนื้อหาดังกล่าว และการใช้เนื้อหาดังกล่าวของ Extu ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ
  5. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่ทำหรืออนุญาตให้กระทำการหรือสิ่งใดที่อาจกระทบต่อค่าความนิยมหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของอีกฝ่ายเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตนในทางใดทางหนึ่งอย่างสุดความสามารถของตน หรือที่อาจส่งผลเสียต่อหรือทำลายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของอีกฝ่าย
 3. ข้อมูลที่เป็นความลับ
  1. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องเก็บข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่าย (รวมถึงข้อกำหนดของข้อตกลงนี้) ไว้เป็นความลับ และทั้งสองฝ่ายจะไม่เปิดเผยหรืออนุญาตให้คัดลอกข้อมูลที่เป็นความลับที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ เช่นเดียวกับอีกฝ่าย คู่สัญญาตกลงโดยชัดแจ้งหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  2. แต่ละฝ่ายสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายได้เฉพาะกับบุคคลที่ได้ดำเนินการเพื่อรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับตามข้อ 10 นี้
  3. แต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบทันทีถึงการละเมิดการรักษาความลับ การเปิดเผย หรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อป้องกันหรือหยุดการละเมิด การเปิดเผย หรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว
  4. ในเวลาใดก็ตามในช่วงระหว่างระยะเวลาหรือเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับอาจขอให้ฝ่ายที่ได้รับทำลายหรือส่งคืนสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในการควบคุมของฝ่ายที่ได้รับ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผย
 4. เนื้อหาของบุคคลที่สาม
  1. บริการหรือไซต์อาจมีเนื้อหาของบุคคลที่สาม โดยที่ Extu ไม่มีรับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่า Extu จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากความพร้อมใช้งานของเนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือเป็นผลมาจากการที่คุณพึ่งพาความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของโฆษณา ผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งบนหรือหาได้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม Extu ไม่รับรองสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ได้รับการส่งเสริม มองเห็นได้ เข้าถึงได้ หรือทำธุรกรรมผ่านบริการหรือไซต์
 5. ความเป็นส่วนตัว
  1. เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น รายชื่อสมาชิก) แก่ Extu ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ บทบัญญัติต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:
   1. การปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว: คุณรับทราบและตกลง (ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง) ว่าคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
   2. ประกาศ: คุณรับประกันและรับรองว่า ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่ Extu คุณจะต้องให้ข้อมูลแก่เจ้าของข้อมูล (โดยการแจ้งให้ทราบ) โดยอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะถูกประมวลผลอย่างไรและทำไม และประกาศแจ้งเตือนดังกล่าวจะรวมถึง:
    1. คำอธิบายของวัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผล ซึ่งจะต้องรวมถึงการตลาดทางตรง การวิเคราะห์ การทำโปรไฟล์ และวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงวัตถุประสงค์ในข้อ 6.3 (เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์“);
    2. คำอธิบายของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผู้ให้บริการของคุณ (เช่น Extu) และวัตถุประสงค์ที่ผู้รับเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
   3. ความยินยอม: คุณรับประกันและรับรองว่าคุณจะได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดจากเจ้าของข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และคุณจะเก็บบันทึกความยินยอมดังกล่าวและมอบให้กับ Extu เมื่อมีการร้องขอ
   4. คุณภาพของข้อมูล: คุณจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และคุณจะแจ้งให้ Extu ทราบถึงการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็วที่สุด
   5. การรักษาความปลอดภัย: คุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผลโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงเมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง Extu
   6. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล: คุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณได้รับการสื่อสารใด ๆ จากเจ้าของข้อมูลที่ใช้สิทธิ์ของตนภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง รวมถึง (i) สิทธิ์ในการเข้าถึง การแก้ไข ลบออก หรือการคัดค้านการประมวลผล (ii) สิทธิ์ของพวกเขาเพื่อคัดค้านการตลาดทางตรงหรือ (iii) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล ทุกฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามการสื่อสารดังกล่าว
   7. การละเมิดข้อมูล: คุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีการละเมิดความปลอดภัยที่นำไปสู่การทำลาย การสูญหาย การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังประมวลผลโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ (“เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย”) รวมถึงทั้งคุณและ Extu จะร่วมกันหารือเกี่ยวกับขั้นตอนใด ๆ ที่ต้องดำเนินการเพื่อลดหรือแก้ไขเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลและข้อตกลงนี้ และ
   8. การแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม: คุณจะรักษาข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อ 12 นี้ รวมถึงสำเนาประกาศที่ให้ไว้และความยินยอมที่ได้รับ (เรียกรวมกันว่า “บันทึก“) คุณจะเปิดเผยบันทึกดังกล่าวแก่ Extu เมื่อมีการร้องขอ พร้อมด้วยข้อมูลอื่น ๆ ที่ Extu ร้องขอตามสมควร เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
  2. การถ่ายโอนระหว่างประเทศ:
   1. หากจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศหรือดินแดนหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ทั้งคุณและ Extu จะทำงานร่วมกันโดยสุจริตเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวใด ๆ ที่ใช้กับการถ่ายโอนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการตาม ข้อตกลงการโอนที่จำเป็นทันทีโดยไม่ชักช้า
   2. ในกรณีที่การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) สหราชอาณาจักรหรือสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศนอก EEA สหราชอาณาจักรหรือสวิตเซอร์แลนด์ (ที่ไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจที่เพียงพอภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า:
    1. ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน (ผู้ควบคุมถึงผู้ประมวลผล) จะนำไปใช้กับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติในส่วนที่คุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลและ Extu เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล และ
    2. ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน (ณ เดือนมิถุนายน 2021 สิ่งนี้อ้างถึงคำสั่ง Set II ระหว่างตัวควบคุมต่อตัวควบคุม) จะนำไปใช้กับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ โดยทั้งคุณและ Extu ต่างเป็นผู้ควบคุมข้อมูล
   3. รายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงคำอธิบายของการประมวลผลที่กำหนดไว้ในตาราง 1) จะเป็นพื้นฐานของคำอธิบายของการถ่ายโอนที่จำเป็นภายใต้ข้อสัญญามาตรฐานที่บังคับใช้ที่อ้างถึงข้างต้น
   4. มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะใช้กับข้อสัญญามาตรฐานระหว่างตัวควบคุมถึงตัวประมวลผลจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2
   5. ข้อสัญญามาตรฐานใด ๆ ที่บังคับใช้ตามข้อ 12.2 นี้จะถูกรวมไว้ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิง หากหน่วยงานกำกับดูแล หรือศาลกำหนดให้ดำเนินการตามข้อสัญญามาตรฐาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันโดยสุจริตและดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ล่าช้าเกินควร
   6. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนอื่น ๆ จากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ต้องมีข้อกำหนดการถ่ายโอนหรือเทียบเท่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดำเนินการโดยสุจริตเพื่อจัดการกับข้อกำหนดดังกล่าวโดยทันที
  3. Extu ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล: เมื่อ Extu ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ข้อตกลงนี้ (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้รับ) Extu จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศความเป็นส่วนตัว
  4. Extu ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล: หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Extu ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการมีความจำเป็นตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ GDPR จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1
  5. การแบ่งปันข้อมูลกับผู้สนับสนุน: หากคุณได้รับบริการที่ได้รับการสนับสนุน เราอาจแบ่งปันข้อมูลโดยรวมหรือที่ไม่ระบุชื่อบางอย่างกับผู้สนับสนุนเกี่ยวกับการเข้าร่วมของคุณในบริการที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านั้น ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวคุณในระดับบุคคลและอาจประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้หรือทั้งหมด:
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการที่ได้รับการสนับสนุนของคุณ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลที่ได้รับจากการลงทะเบียนและการเริ่มต้นใช้งาน การตั้งค่าแคมเปญ การขายและธุรกรรม และ/หรือกิจกรรมการสำรวจ และ
   2. ข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณจากแหล่งบุคคลที่สามซึ่งเราใช้เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับคุณ
 6. สแปมและการตลาดทางโทรศัพท์
  1. คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกได้ให้ความยินยอมที่จะรับสื่อทางการตลาดหรือคุณสมบัติการเป็นลูกค้าเป้าหมาย หรือเพื่อให้มั่นใจว่ามีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับ Extu ในการให้บริการ และคุณจะต้องนำเข้า เข้าถึง หรือใช้รายชื่อสมาชิกที่มีสมาชิกที่ได้รับความยินยอมในการรับสื่อทางการตลาดหรือคุณสมบัติการเป็นลูกค้าเป้าหมาย หรือผู้ที่มีพื้นฐานทางกฎหมายอื่นอยู่แล้วสำหรับการประมวลผลและการถ่ายโอนดังกล่าว ความยินยอมภายใต้ข้อนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันสแปมหรือกฎหมายการโทรออกที่บังคับใช้ คุณต้องเก็บบันทึกความยินยอมที่ได้รับ และจะต้องมอบบันทึกดังกล่าวแก่ Extu ทันทีเมื่อมีการร้องขอ
  2. ภายใต้ข้อ 13.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตลอดเวลาภายใต้กฎหมายป้องกันสแปมหรือกฎหมายการโทรออกที่บังคับใช้
 7. การรับประกัน
  1. แต่ละฝ่ายรับรองและรับประกันต่ออีกฝ่ายว่า ณ วันที่มีผลบังคับใช้:
   1. มีอำนาจเต็มในการลงนามดำเนินการ ส่งมอบ และปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ และการกระทำดังกล่าวจะไม่ละเมิดข้อตกลงอื่นใดที่ตนเป็นคู่สัญญา
   2. ข้อตกลงนี้ถือเป็นภาระผูกพันตามกฎหมาย มีผลผูกพันกับข้อตกลงนี้ และสามารถบังคับใช้ได้ตามบทบัญญัติของข้อตกลงโดยวิธีการทางกฎหมายที่เหมาะสม
   3. ไม่มีการดำเนินการทางกฎหมาย การเรียกร้อง การดำเนินคดี หรือการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่หรือที่อาจเกิดขึ้นต่อการกระทำดังกล่าวหรือโดยที่ตนทราบ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื้อหาของข้อตกลง และ
   4. มีใบอนุญาต การอนุญาต ความยินยอม การอนุมัติ และใบอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นตามที่กฎหมายบังคับใช้ทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลง รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินของคุณหากมี และปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้กับการปฏิบัติงานของภาระผูกพันเหล่านั้น
 8. ข้อจำกัดความรับผิด
  1. คุณยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณและความเสี่ยงของคุณเอง บริการนี้มีให้ ‘ตามสภาพ’ และ ‘ตามที่มี’ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ทั้ง Extu และบริษัทในเครือ พนักงาน หรือตัวแทนใด ๆ ไม่ให้การรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ หรือการไม่ละเมิดบริการ
  2. คุณรับทราบว่ามีความเสี่ยงบางประการในการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไป ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Extu และ Extu จะไม่รับผิดชอบ Extu ไม่รับประกันว่าบริการที่มอบให้จะปราศจากความล่าช้า ไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาด หรือปราศจากไวรัสหรือข้อบกพร่อง Extu จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับ รวมถึงความเสียหายต่อซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ความล้มเหลวในการจัดส่ง ระบบทำงานผิดปกติ หรือการสูญเสียรายชื่อสมาชิกที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือใช้บริการของคุณ
  3. Extu จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณทำ ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ภายใต้การจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาการตลาดของผู้สนับสนุน (“Marketing Development Funds arrangement: MDF”) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายใต้ MDF ของผู้สนับสนุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงหลักฐานข้อกำหนดการปฏิบัติงานตามที่ผู้สนับสนุนกำหนด
  4. Extu ปฎิเสธตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต สำหรับความรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดหรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือการสูญเสียผลกำไร รายได้ ธุรกิจ หรือค่าความนิยมที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือใช้บริการของคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใด ๆ รวมถึงความประมาทเลินเล่อ
  5. ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ Extu ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น เฉพาะข้อจำกัดที่ถูกต้องตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณเท่านั้นที่มีผลกับคุณและความรับผิดของ Extu จึงถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
  6. Extu ปฎิเสธสิทธิ การเยียวยา การรับประกัน เงื่อนไข และการรับประกันโดยนัยทั้งหมดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หรือเพื่อประโยชน์ของคุณหรือบุคคลที่สามในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากข้อกำหนด เงื่อนไข หรือการรับประกันใด ๆ ระบุเป็นนัยรวมอยู่ในข้อตกลงและไม่สามารถยกเว้นได้ การรับประกันของ Extu จะถูกจำกัดตามตัวเลือกของ Extu เพื่อ:
   1. ในกรณีของสินค้า การเปลี่ยนทดแทนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่าอย่างน้อยหนึ่งรายการ หรือการชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าหรือการได้มาซึ่งสินค้าที่เทียบเท่า และ
   2. ในกรณีของการบริการ การให้บริการอีกครั้ง (ทางตรงหรือทางอ้อม) หรือการชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครั้ง
  7. Extu จำกัดความรับผิดโดยรวม ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ภายใต้กฎหมายใด ๆ หรืออย่างอื่น ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและบริการไว้ที่ 500 ดอลลาร์
 9. การชดใช้ค่าเสียหาย
  1. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายอย่างไม่มีเงื่อนไขและปกป้อง Extu และองค์กรที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทน และผู้มอบอำนาจ จากการเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย การเรียกร้อง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดในลักษณะใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ การฝ่าฝืนข้อตกลงหรือการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ รวมถึง:
   1. การละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือหลักปฏิบัติทางอุตสาหกรรมโดยคุณ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินของคุณ (หากมี) การละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัว กฎหมายป้องกันสแปม หรือกฎหมายการโทรออก
   2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้กับ Extu ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง;
   3. การเรียกร้องโดยบุคคลที่สามหรือการดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล อัยการสูงสุด หรือหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ:
    1. การใช้และการพึ่งพาบริการใด ๆ ของพวกเขา; และ
    2. ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยรายชื่อสมาชิกหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่รวมอยู่ในรายชื่อสมาชิกดังกล่าว
 10. การสิ้นสุด
  1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกข้อตกลงได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่มีการยกเลิกโดย Extu ภายใต้ข้อนี้เท่านั้น Extu จะคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการใด ๆ ที่คุณชำระไว้แล้วซึ่งจะไม่มีการให้บริการ แต่ Extu ไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของบริการที่ได้มอบให้แก่คุณ
  2. Extu อาจยุติข้อตกลงหรือระงับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณทันทีเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณ หาก:
   1. คุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลง และการละเมิดนั้นไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 14 วันหลังจากที่ Extu แจ้งให้คุณทราบถึงการละเมิดนั้น
   2. คุณประสบภาวะล้มละลายทุกรูปแบบ (ในขอบเขตที่เราได้รับอนุญาตตามกฎหมาย)
   3. การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณยุติลงด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ได้รับทุนจากผู้สนับสนุน หรือคุณไม่ต้องการชำระค่าบริการอีกต่อไป
   4. คุณลบรายชื่อสมาชิกทั้งหมดออกจากบริการและไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน
   5. คุณหยุดถือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง การอนุญาต ความยินยอม การอนุมัติหรือการอนุญาตที่จำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลง
   6. ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการใด ๆ หรือ
   7. Extu เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการระงับหรือยุติการใช้บริการของคุณมีความจำเป็นด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เพื่อรักษาการดำเนินงานบริการที่เหมาะสมต่อไป หรือในกรณีที่การกระทำของคุณอาจทำให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายสำหรับ Extu หรือบุคคลอื่นใด
  3. คุณสามารถยุติข้อตกลงได้ทันทีโดยมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Extu หาก Extu ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงและการละเมิดนั้นไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 14 วันหลังจากที่คุณแจ้งให้ Extu ทราบถึงการละเมิดนั้น
  4. ภายใต้ข้อ 17.1 Extu จะไม่มีหน้าที่คืนเงินหรือให้เครดิตสำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ชำระไปก่อนที่จะมีการยุติข้อตกลง
  5. การสิ้นสุดข้อตกลงจะไม่กระทบต่อสิทธิ์และภาระผูกพันของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นจนถึงและรวมถึงวันที่สิ้นสุด เมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง:
   1. สิทธิ์และใบอนุญาตทั้งหมดที่มอบให้แก่คุณจะสิ้นสุดลงทันที
   2. คุณต้องหยุดการเข้าถึงและใช้บริการทันที
   3. คุณจะคืนทรัพย์สินทั้งหมดของ Extu ซึ่งอาจมอบให้ระหว่างระยะเวลาภายในห้า (5) วันนับจากวันที่ Extu แจ้งให้ทราบ และ
   4. คุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งถึงกำหนดชำระเงินก่อนหรือหลังการยกเลิก
  6. สิทธิ์และภาระผูกพันที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะระยะเวลาของข้อตกลงจะยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดลง รวมถึงข้อกำหนดในข้อ 10 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและข้อ 10 (ข้อมูลที่เป็นความลับ)
 11. เหตุสุดวิสัย
  1. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลง หากความล้มเหลวหรือความล่าช้านั้นเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายนั้น (“เหตุสุดวิสัย”) ฝ่ายใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงด้วยเหตุผลของเหตุสุดวิสัยได้จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบโดยเร็วที่สุดโดยระบุ:
   1. สาเหตุและขอบเขตของการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว
   2. วันที่เริ่มไม่ปฏิบัติหน้าที่; และ
   3. วิธีการที่เสนอให้นำมาใช้เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาเหตุสุดวิสัย
  2. ฝ่ายที่ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงด้วยเหตุผลของเหตุสุดวิสัยจะต้อง:
   1. ใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาเหตุสุดวิสัยโดยเร็วที่สุด
   2. กลับมาดำเนินการโดยเร็วที่สุดหลังจากการยุติเหตุสุดวิสัย; และ
   3. แจ้งให้อีกฝ่ายทราบเมื่อเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลงหรือลดลงในขอบเขตที่อนุญาตให้สามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง
  3. ภายใต้ข้อกำหนดการยกเลิกอื่น ๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับการยกเว้นในระหว่างเวลาและในขอบเขตที่การดำเนินการดังกล่าวได้รับการป้องกันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยเหตุการณ์ของเหตุสุดวิสัยที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ 18.1
  4. ระยะเวลาในระหว่างที่การปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ถูกขัดขวางโดยเหตุสุดวิสัยจะถูกเพิ่มเข้ากับเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือเงื่อนไขนั้นและระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการใด ๆ ขึ้นอยู่กับภาระผูกพันหรือเงื่อนไขนั้น
 12. ทั่วไป
  1. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลง ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาและแทนที่การสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรทั้งหมดโดยหรือในนามของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  2. หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเอกสารใด ๆ ที่ประกอบเป็นข้อตกลง ลำดับความสำคัญสำหรับวัตถุประสงค์ในการตีความมีดังนี้ (ข้อกำหนดของแบบฟอร์มลงทะเบียนจะมีผลเหนือกว่าเอกสารอื่น ๆ ในกรณีที่ไม่สอดคล้องกัน และตามด้วยเอกสารอื่น ๆ ตามลำดับ):
   1. แบบฟอร์มลงทะเบียน;
   2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และกำหนดการ;
   3. การอ้างอิงเอกสารอื่น ๆ หรือประกอบด้วยในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  3. การแจ้งให้ทราบทางอีเมล คุณยอมรับว่า Extu อาจแจ้งให้ทราบโดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือตามที่คุณแจ้งอัปเดตในภายหลัง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับ Extu นั้นเป็นบัญชีอีเมลปัจจุบันและได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยัง Extu ได้ที่ notices@Extu.com
  4. ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้อำนาจหรือสิทธิจะไม่ถือเป็นการสละอำนาจหรือสิทธินั้น การใช้อำนาจหรือสิทธิตอนนี้ไม่ถือเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจหรือสิทธิอื่นใดในอนาคต การสละสิทธิ์ในข้อกำหนดของข้อตกลงหรือการยินยอมของคู่สัญญาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจะไม่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคู่สัญญา
  5. คุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์ใด ๆ ให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Extu ได้
  6. ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงที่รวม ระงับ เลื่อน ลดหรือมีผลกระทบต่อสิทธิ อำนาจ หรือแนวทางการเยียวยาใด ๆ ที่คู่สัญญาอาจมีต่ออีกฝ่ายหรือบุคคลอื่นใดทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต
  7. ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงที่สร้างความสัมพันธ์ของการเป็นหุ้นส่วน การร่วมทุน ตัวแทน หรือการจ้างงานระหว่างทั้งสองฝ่าย
  8. หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าส่วนหนึ่งของข้อตกลงพบว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นจะถูกลบออกจากข้อตกลง และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือ เว้นแต่การลบจะมีผลเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ Extu ตั้งใจให้เป็นผลของข้อตกลง
  9. ข้อตกลงนี้พร้อมกับข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือเนื้อหาหรือการจัดทำข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศ รัฐ หรือดินแดนที่หน่วยงาน Extu ที่ดำเนินการในข้อตกลงนี้ตั้งอยู่ สำหรับ Finnigan Investments (Australia) Pty Limited (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์) จะเป็นกฎหมายนิวเซาธ์เวลส์ กฎหมายออสเตรเลีย และข้อตกลงจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลแห่งออสเตรเลีย สำหรับ Extu Limited (สหราชอาณาจักรและเขตเศรษฐกิจยุโรป) จะเป็นกฎหมายอังกฤษ และข้อตกลงจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลอังกฤษ สำหรับ Extu LLC (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) จะเป็นกฎหมายของรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และข้อตกลงจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลที่ตั้งอยู่ในเมืองออสติน เคาน์ตี้ทราวิส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
  10. ในการเข้าทำข้อตกลง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ได้ยึดถือการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงที่ทำโดยบุคคลอื่น แต่อาศัยการสอบสวนของตนเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อตกลงทั้งหมด ข้อนี้ไม่ส่งผลต่อการรับประกันและการรับรองที่ข้อตกลงกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง
  11. ในกรณีที่ข้อตกลงให้สิทธิ์หรืออำนาจแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการยินยอมหรืออนุมัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายใต้ข้อตกลง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลง ฝ่ายนั้นอาจระงับความยินยอมหรือการอนุมัติใด ๆ หรือให้ความยินยอมหรือการอนุมัติโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข ฝ่ายที่ขอความยินยอมหรือการอนุมัติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่อีกฝ่ายกำหนดให้ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติ
 13. การระงับข้อพิพาท
  1. หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง หรือการละเมิด การสิ้นสุด ความถูกต้องหรือสาระสำคัญของข้อตกลง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทำตามกระบวนการที่กำหนดไว้ด้านล่าง เพื่อพยายามระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาระหว่างคู่สัญญาโดยสุจริต และหากการเจรจาดังกล่าวล้มเหลว ให้ทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยตาม Resolution Institute, ACN 008 651 232 กฎการไกล่เกลี่ย ก่อนที่จะพิจารณาใช้อนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินคดี
   1. ฝ่ายที่อ้างว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายระบุลักษณะของข้อพิพาท
   2. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งที่ระบุไว้ในข้อ 19.1(a) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้อง พยายามแก้ไขข้อพิพาทโดยการประชุมระหว่าง CEO หรือกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าของคู่สัญญา หรือ ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามลำดับภายในเจ็ด (7) วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้ง
   3. c. หากข้อพิพาทไม่ได้รับการแก้ไขภายในเจ็ด (7) วันหรือระยะเวลาเพิ่มเติมตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ข้อพิพาทจะถูกส่งต่อไปยัง Resolution Institute, ACN 008 651 232 เพื่อการไกล่เกลี่ย
   4. การไกล่เกลี่ยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยของ Resolution Institute ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย Resolution Institute เป็นครั้งคราว ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้กำหนดขั้นตอนที่จะนำมาใช้ ในกระบวนการคัดเลือกคนกลาง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเงื่อนไขที่รวมอยู่ในข้อตกลง
  2. ข้อนี้จะไม่ขัดขวางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากการขอคำสั่งห้ามหรือมาตรการชั่วคราวอื่น ๆ ในศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ ภายใต้ข้อ 19.9
  3. คู่สัญญาตกลงที่จะเก็บการไกล่เกลี่ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง รวมถึงหัวข้อของการไกล่เกลี่ยและหลักฐานที่ได้ยินในระหว่างการไกล่เกลี่ยเป็นความลับ
  4. คู่สัญญาตกลงจะดำเนินการไกล่เกลี่ย ณ สถานที่ที่สะดวกตามที่ตกลงร่วมกัน ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีข้อตกลงเรื่องสถานที่ไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยจะเกิดขึ้นที่ซิดนีย์ นิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
  5. แม้ว่าจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงต่อไป
 14. คำจำกัดความ
  1. คำจำกัดความ
   ในข้อตกลง เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น:
   1. บัญชี” หมายถึง บัญชีออนไลน์ที่ Extu มอบให้แก่คุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้
   2. กฎหมายต่อต้านสแปม” หมายถึง กฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องซึ่งควบคุมการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์
   3. ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง ความลับทางการค้า ความคิด ความรู้ แนวคิด วิธีการทำงาน การจัดการ การดำเนินงาน ขั้นตอน ข้อมูลทางการเงินและธุรกิจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเกี่ยวข้องกับคู่สัญญา แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในสาธารณสมบัติด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต;
   4. ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายถึง หน่วยงานที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือความหมายอื่นใดที่กำหนดให้กับข้อกำหนดนั้น หรือข้อกำหนดใด ๆ ที่คล้ายกันในกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำว่า “ฝ่ายที่รับผิดชอบ”
   5. ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายถึง หน่วยงานที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูล หรือความหมายอื่นใดที่กำหนดให้กับข้อกำหนดนั้น หรือข้อกำหนดอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
   6. เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ หรือความหมายอื่นใดที่กำหนดให้กับข้อกำหนดนั้น หรือข้อกำหนดที่คล้ายกันในกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องและรวมถึงสมาชิกด้วย
   7. ข้อมูลที่ได้รับ” มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2
   8. วันที่มีผลบังคับใช้” หมายถึง วันที่ก่อนหน้าที่คุณส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อขอรับบริการจาก Extu หรือวันที่คุณเริ่มใช้บริการ
   9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” หมายถึง ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณต้องชำระให้กับ Extu เป็นครั้งคราวสำหรับบริการ
   10. การล้มละลาย” หมายถึง คุณเป็น หรือมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ของคุณได้เมื่อถึงกำหนด และรวมถึงการล้มละลายหรือการบริหารทุกรูปแบบ
   11. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ทรัพย์สิน สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ที่มีอยู่และในอนาคตทั้งหมด (ทั้งทางกฎหมายและผลประโยชน์) ในทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก รวมถึงทรัพย์สิน สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การประดิษฐ์ การออกแบบ เครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมน ความลับทางการค้า ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญาที่จัดตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก พ.ศ. 2510 (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน) และคำขอหรือสิทธิ์ใด ๆ ที่จะยื่นขอจดทะเบียนของทรัพย์สิน สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใด ๆ เหล่านั้น
   12. กฎหมาย” หมายถึง กฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ คำสั่ง และ/หรือกฎ คำสั่ง และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่มีผลใช้บังคับของหน่วยงานระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง รัฐ จังหวัด หรือท้องถิ่น (และการแก้ไขหรือสืบทอดใด ๆ ) ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันของคุณ เมื่อประเมิน “การบังคับใช้” คุณจะคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทั้งเขตอำนาจศาลที่คุณใช้บริการและเขตอำนาจศาลที่สมาชิกของคุณอาศัยอยู่
   13. การสร้างโอกาสในการขาย” หมายถึง การสร้างโอกาสในการขายทางการตลาด รวมถึงผ่านการซื้อโอกาสในการขายจากซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม และ/หรือการสร้างโอกาสในการขายโดย Extu
   14. คุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย” หมายถึง การติดต่อซึ่งอาจเป็นทางอีเมลหรือโทรศัพท์กับสมาชิกของคุณเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในสื่อการตลาดหรือหน้าเพจที่เชื่อมโยง เพื่อพิจารณาว่าสมาชิกมีแนวโน้มที่จะติดตามการขายหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
   15. หน้าเพจที่เชื่อมโยง” หมายถึง หน้าเว็บใด ๆ ที่สร้างโดย Extu โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่อาจเชื่อมโยงในสื่อการตลาด
   16. สื่อการตลาด” หมายถึง สื่อทางการตลาดที่ Extu จัดทำขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหา ข้อมูล โฆษณาแบบดิสเพลย์ โปรโมชั่น คูปอง ลิงก์ไปยังเพจที่เชื่อมโยง เนื้อหาของผู้สนับสนุน และเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆ
   17. Extu (รวมถึงเรา พวกเรา ของเราด้วย)” หมายถึง นิติบุคคล Extu ในดินแดนที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณอยู่ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือสิงคโปร์ นี่คือ Finnigan Investments (Australia) Pty Limited ABN 70 155 747 765 ตั้งอยู่ที่ Suite 1007, Level 10, 109 Pitt Street, Sydney New South Wales, Australia หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป นี่คือ Extu Limited ตั้งอยู่ที่ Herschel House, 58 Herschel Street, Slough SL1 1PG, United Kingdom หากคุณอยู่ในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา นี่คือ Extu, LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดใน Delaware, USA
   18. กฎหมายการโทรออก” หมายถึง กฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องซึ่งควบคุมการโทรออกที่เกี่ยวกับการตลาดทางโทรศัพท์
   19. ผู้รับที่ได้รับอนุญาต”: คู่สัญญาในข้อตกลงนี้ พนักงานของแต่ละฝ่าย บุคคลที่สามใด ๆ ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีของ Extu จะหมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่สามทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.8
   20. ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรือระบุตัวตนได้ (บุคคลธรรมดาที่ระบุตัวบุคคลได้คือบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยการอ้างอิงถึงตัวระบุเฉพาะหรือปัจจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ ) หรือความหมายอื่นใดที่กำหนดให้กับคำนั้น หรือข้อกำหนดที่คล้ายกันในกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
   21. กฎหมายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง กฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ คำสั่ง และ/หรือกฎ คำสั่ง และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานรัฐบาลระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง รัฐ จังหวัด หรือท้องถิ่น (และการแก้ไขหรือสืบทอดใด ๆ ) เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูล การปกป้องข้อมูล และ/หรือความเป็นส่วนตัวที่คู่สัญญาในข้อตกลงอยู่ภายใต้และมีผลบังคับใช้กับบริการ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันของคุณ เมื่อประเมิน “การบังคับใช้” คุณจะคำนึงถึงกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับทั้งเขตอำนาจศาลที่คุณใช้บริการและเขตอำนาจศาลที่สมาชิกของคุณอาศัยอยู่
   22. การประมวลผล” และอนุพันธ์ของมัน รวมถึงการดำเนินการหรือชุดการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ โครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลง การเรียกค้น การให้คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่ง การเผยแพร่หรือการจัดให้มี การจัดตำแหน่งหรือการรวมกัน การจำกัด การลบหรือการทำลาย หรือความหมายอื่นใดที่กำหนดให้กับคำนั้น หรือคำอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
   23. แบบฟอร์มการลงทะเบียน” หมายถึง แบบฟอร์มใด ๆ รวมถึงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณกรอกเพื่อขอบริการจาก Extu พร้อมด้วยข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มและรูปแบบอื่น ๆ ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ตกลงโดย Extu แบบฟอร์มการลงทะเบียนทั้งหมดถูกนำมาใช้เพื่อรวมเข้าด้วยกัน และจะอยู่ภายใต้และควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
   24. ไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ที่ Extu เป็นเจ้าของและดำเนินการ รวมถึง Extu.com
   25. ผู้สนับสนุน” หมายถึง หน่วยงานใด ๆ ที่ว่าจ้างให้ Extu รวมเนื้อหาหรือลิงก์ของตนลงในเอกสารทางการตลาดหรือหน้าเพจที่เชื่อมโยงที่ Extu จัดส่งในนามของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ
   26. เนื้อหาของผู้สนับสนุน” หมายถึง เนื้อหา ข้อมูล หรือลิงก์ที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้สนับสนุน
   27. บริการ” หมายถึง บริการใด ๆ ที่คุณได้รับจาก Extu ภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงการพัฒนาและการจัดหาสื่อการตลาดและหน้าเพจที่เชื่อมโยง บริการด้านการตลาดและการวิเคราะห์ดิจิทัลที่จัดให้เป็นซอฟต์แวร์ที่มีให้บริการผ่านไซต์เพื่อจัดส่งสื่อการตลาดในนามของคุณ การให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสมาชิก การดำเนินการตามคุณสมบัติผู้นำ (หากเลือก) การดำเนินการสร้างลูกค้าเป้าหมาย (หากเลือก) และบริการอื่น ๆ ที่ให้บริการโดย Extu เข้าถึงได้ผ่านทางไซต์ หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามของ Extu
   28. สมาชิก” หมายถึง บุคคลที่คุณประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ที่คุณส่งสื่อการตลาดให้หรือมีส่วนร่วมหรือสื่อสารด้วยผ่านบริการ
   29. รายชื่อสมาชิก” หมายถึง รายชื่อสมาชิกที่คุณอัปโหลดไปยังไซต์ ซึ่งมอบให้กับ Extu หรือเปิดให้ Extu สามารถรับเอกสารทางการตลาด แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ได้รับใด ๆ
   30. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก” หมายถึง ค่าธรรมเนียมรายเดือนที่คุณชำระล่วงหน้าให้กับ Extu สำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ ถ้ามี
   31. ระยะเวลา” หมายถึง ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และรวมถึงข้อกำหนดที่ต่ออายุใด ๆ
   32. เนื้อหาของบุคคลที่สาม” หมายถึง เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศ ข้อความ กราฟิก รูปภาพ วิดีโอ เสียง ลิงก์ การโฆษณา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในบริการ สื่อการตลาด หน้าเพจที่เชื่อมโยงหรือไซต์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโดย Extu หรือเป็นเนื้อหาของผู้สนับสนุน
   33. คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึง นิติบุคคลที่เข้าร่วมข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน
  2. การตีความ
   ในข้อตกลง เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น:
   1. คำที่หมายถึงเอกพจน์รวมถึงพหูพจน์ และในทางกลับกัน;
   2. คำที่หมายถึงเพศ รวมถึงทุกเพศ
   3. การอ้างอิงถึงฝ่าย เงื่อนไข กำหนดการ หรือภาคผนวก เป็นการอ้างอิงถึงฝ่ายและภาคผนวกและข้อกำหนดและกำหนดการของข้อตกลง และการอ้างอิงถึงข้อตกลง รวมถึงกำหนดการและภาคผนวกใด ๆ
   4. การแสดงออกในการนำเข้าบุคคลธรรมดา รวมถึงองค์กร ห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า สมาคม หรือนิติบุคคลอื่น ๆ
   5. การอ้างอิงถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเอกสารรวมถึงตัวแทนทางกฎหมายส่วนบุคคล ผู้สืบทอด และผู้มอบหมายที่ได้รับอนุญาตของฝ่ายนั้น
   6. พันธสัญญาหรือข้อตกลงในส่วนของหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปผูกมัดหรือให้ผลประโยชน์ร่วมกันและแยกกัน
   7. การอ้างอิงถึงกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใด ๆ รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับทั้งหมดที่แก้ไข รวบรวม หรือแทนที่ และการอ้างอิงถึงกฎเกณฑ์ รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ กฤษฎีกา และข้อบังคับทั้งหมดที่ออกภายใต้กฎเกณฑ์นั้น
   8. การอ้างอิงถึงเอกสาร รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนเอกสารนั้น และ
   9. ไม่มีการใช้กฎเกณฑ์การตีความเพื่อสร้างความเสียเปรียบให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพียงเพราะฝ่ายนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อตกลง

มีผลบังคับใช้: 9 สิงหาคม 2021

ตารางที่ 1 – การปกป้องข้อมูล

ภาระผูกพันในกำหนดการนี้มีผลเฉพาะเมื่อ Extu กำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของคุณ (ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ตารางนี้ไม่ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ดำเนินการโดย Extu ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล

 1. คำแนะนำ: Extu จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำแนะนำของคุณและคำอธิบายการประมวลผลเท่านั้น (ตามวรรค 2 ด้านล่าง) รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามด้วย คุณอนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการและตามที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลง ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยคำแนะนำที่สมบูรณ์ของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คำแนะนำเพิ่มเติมหรือทางเลือกใด ๆ จะต้องได้รับการตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว Extu จะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคำแนะนำของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากเราเห็นว่าคำแนะนำใด ๆ ของคุณละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ตามสมควร และเราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ละเมิดดังกล่าว
 2. คำอธิบายของการประมวลผล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลโดย Extu เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

ระยะเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลตามนโยบายการเก็บรักษาของ Extu และข้อกำหนดของข้อตกลง

ลักษณะของการประมวลผล

การประมวลผลอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ ที่ทำกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ โครงสร้าง การจัดเก็บ การดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลง การเรียกคืน การให้คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่ง การเผยแพร่หรือการทำให้พร้อมใช้งาน การจัดตำแหน่งหรือการรวมกัน การจำกัด การลบหรือการทำลาย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดของบริการอาจเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่พบในรายชื่อสมาชิก รวมถึง:

o รายละเอียดการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์)

o รายละเอียดการจ้างงาน (เช่น ตำแหน่งงาน บริษัท)

ประเภทของหัวข้อข้อมูล

การให้บริการอาจเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสมาชิกและโอกาสทางการตลาดที่คุณมอบให้ Extu ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (ถ้ามี)

 1. การรักษาความลับและการเปิดเผย: Extu จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความมุ่งมั่นที่จะทำตามภาระผูกพันที่เหมาะสมในการรักษาความลับ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามเท่านั้น (รวมถึงบริษัทในเครือและผู้ประมวลผลช่วงของเรา) เพื่อวัตถุประสงค์ของ:
  1. การปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณ
  2. ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับบริการและตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง และ
  3. ตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัว หรือคำสั่งของศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานรัฐบาลที่มีเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ ซึ่ง Extu บริษัทในเครือ และ/หรือผู้ประมวลผลช่วงอยู่ภายใต้ Extu (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และจะให้ความร่วมมือกับคุณตามสมควรเพื่อจำกัดขอบเขตของการเปิดเผยดังกล่าวให้เหลือเพียงสิ่งที่กฎหมายกำหนด
 2. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล: Extu จะช่วยเหลือคุณในการตอบสนองต่อคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลที่ใช้สิทธิ์ของตนภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล) ตามที่กำหนดโดยเกี่ยวข้องกับบริการและตามขอบเขตที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม การแก้ไข ลบล้าง หรือการคัดค้านการประมวลผล) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว หากค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคุณเกินจำนวนเงินที่ระบุ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับคำขอใด ๆ ที่เราได้รับจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ของพวกเขาภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้ (ในขอบเขตที่คำขอดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล)
 3. มาตรการรักษาความปลอดภัย: โดยคำนึงถึงมาตรฐานอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ลักษณะ ขอบเขต บริบทและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล และสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Extu จะใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อรับรองระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยง รวมถึงการใช้การเข้ารหัสตามความเหมาะสม ความสามารถในการรับประกันด้านการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน และความยืดหยุ่นของระบบประมวลผล ความสามารถในการกู้คืนการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
  และกระบวนการทดสอบและประเมินประสิทธิผลของมาตรการรักษาความปลอดภัย มาตรการด้านเทคนิค และองค์กรเหล่านี้จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2 ในการประเมินระดับความปลอดภัยที่เหมาะสม Extu จะพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยระหว่างการส่ง การจัดเก็บ หรือการประมวลผลโดยไม่ได้ตั้งใจหรือผิดกฎหมาย
 4. การประมวลผลช่วง: คุณยินยอมให้ Extu มีส่วนร่วมและใช้ผู้ประมวลผลช่วง (ซึ่งอาจเป็นบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ และรวมถึงผู้ประมวลผลช่วงที่ระบุไว้ที่ https://extu.com/legal/subprocessors/ ในกรณีที่จำเป็นสำหรับข้อตกลงนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า :
  1. Extu หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประมวลผลช่วงที่กำหนดภาระผูกพันในการปกป้องข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงอย่างมากกับที่กำหนดไว้ในตาราง 1 นี้ และ
  2. Extu ยังคงรับผิดชอบต่อคุณสำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลของผู้ประมวลผลช่วงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะแจ้งให้คุณทราบ (ด้วยวิธีการที่เหมาะสมใด ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการโพสต์ประกาศออนไลน์หรือแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล) หากเราตั้งใจที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนผู้ประมวลผลช่วงและให้โอกาสคุณในการคัดค้านตามเหตุผลที่สมควร มีวัตถุประสงค์ และสาระสำคัญซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล ข้อกังวลด้านการคุ้มครอง และจะแจ้งให้เราทราบภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่แจ้งให้คุณทราบ เราจะทำงานร่วมกันโดยสุจริตใจเพื่อพยายามแก้ไขข้อโต้แย้ง และหากเราไม่สามารถแก้ไขได้ เรื่องดังกล่าวจะได้รับการจัดการตามข้อกำหนดการระงับข้อพิพาทในข้อตกลง

 1. เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับข้อมูล: Extu จะแจ้งให้คุณทราบโดยไม่ชักช้าหลังจากทราบถึงการละเมิดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ในตารางนี้ (การปกป้องข้อมูล) ซึ่งส่งผลให้เกิดการทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดย Extu ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (“เหตุการณ์ข้อมูล”) Extu จะให้ข้อมูลที่มีอยู่และเกี่ยวข้องแก่คุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้อมูล และจะใช้มาตรการดังกล่าวตามที่ Extu เห็นว่าสมเหตุสมผลและเหมาะสมในการบรรเทาและ/หรือแก้ไขเหตุการณ์ข้อมูล คู่สัญญาตกลงที่จะให้ความร่วมมือตามสมควรแก่แต่ละฝ่ายในการสืบสวนและการแก้ไขเหตุการณ์ข้อมูล พันธมิตรตกลงที่จะใช้มาตรการดังกล่าวตามสมควรเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ข้อมูล
 2. ความช่วยเหลือตามสมควร: โดยคำนึงถึงลักษณะของการประมวลผลและข้อมูลที่มีให้กับ Extu เราจะให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่คุณในการรับรองการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายใด ๆ คุณอาจต้องดำเนินการประเมินผลกระทบต่อการปกป้องข้อมูลและ/หรือปรึกษากับ หน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Extu ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับการให้ความช่วยเหลือภายใต้ย่อหน้านี้
 3. การลบ/ส่งคืน: ตามที่คุณเลือก Extu จะลบหรือส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคุณหลังจากสิ้นสุดการให้บริการ (โดยเร็วที่สุด) และลบสำเนาใด ๆ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้เราต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม: Extu จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่คุณตามความจำเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Extu เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล (คำขอดังกล่าวไม่ควรทำบ่อยเกินหนึ่งครั้งในช่วงทุก ๆ สิบสองเดือน) จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่คุณตามที่จำเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามภาระผูกพันของ Extu ภายใต้กำหนดการนี้
 5. การตรวจสอบ: หากคุณพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในย่อหน้า 10 ข้างต้นไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Extu คุณ (หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งจากคุณ) สามารถตรวจสอบหรือตรวจสอบกิจกรรมการประมวลผลที่เกี่ยวข้องของเราเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา สิทธิในการตรวจสอบของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  1. คุณจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตามสมควรแก่เราเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือตรวจทานอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน (เว้นแต่กฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดระยะเวลาที่สั้นกว่านั้น)
  2. การตรวจสอบหรือตรวจทานจะไม่ดำเนินการบ่อยเกินหนึ่งครั้งในช่วงทุก ๆ สิบสองเดือน (เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล)
  3. คุณจะดำเนินการตรวจทานหรือตรวจสอบในช่วงเวลาทำการปกติโดยไม่ทำให้ธุรกิจกับ Extu หยุดชะงัก
  4. ในกรณีที่บุคคลที่สามดำเนินการตรวจทานหรือตรวจสอบในนามของคุณ บุคคลที่สามดังกล่าวจะผูกพันตามภาระหน้าที่ที่คล้ายกันตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับ และพวกเขาไม่ควรเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Extu เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้บุคคลที่สามดังกล่าวดำเนินการข้อตกลงการรักษาความลับกับเราโดยตรง ก่อนที่จะเริ่มการตรวจทานหรือการตรวจสอบ และ
  5. ยกเว้นกรณีที่การตรวจทานหรือการตรวจสอบเปิดเผยถึงความล้มเหลวในส่วนของเราในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่สำคัญของเราภายใต้ตาราง 1 นี้ คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าชดใช้ที่สมเหตุสมผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ Extu ในการปฏิบัติตามตาราง 1 นี้
 6. การถ่ายโอนระหว่างประเทศ: คุณยอมรับว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หรือในการดำเนินธุรกิจปกติ Extu อาจทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศไปยังพันธมิตรและบริษัทในเครือ และในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดในข้อ 12.2 ของข้อตกลงจะมีผลใช้บังคับ
  หากกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กำหนดภาระผูกพันที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมให้กับคู่สัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะมีผลเหนือกว่าภาระผูกพันที่ขัดแย้งหรือเข้ากันไม่ได้ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในกำหนดการนี้

มีผลบังคับใช้: 9 สิงหาคม 2021

ตารางที่ 2 – มาตรการรักษาความปลอดภัย

ภาระผูกพันในกำหนดการนี้มีผลเฉพาะเมื่อ Extu กำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของคุณ (ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ตารางนี้ไม่ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ดำเนินการโดย Extu ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล

มาตรการด้านเทคนิคและองค์กร Extu ได้ดำเนินการและจะรักษามาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม การควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลที่ประมวลผลโดย Extu ภายใต้ข้อตกลง จากการสูญหาย การทำลาย หรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการทำลายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้

การคัดกรองพนักงาน การฝึกอบรม และการรักษาความปลอดภัย

 1. บุคลากร Extu ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรของตนมีทักษะ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมอย่างเพียงพอในการดูแลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อให้บริการ
 2. การตรวจสอบประวัติ Extu ดำเนินการสอบสวนภูมิหลังที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับบุคลากรทุกคนตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้
 3. การฝึกอบรม โปรแกรมการฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Extu ประกอบด้วยข้อกำหนดสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาที่ต้องผ่านการฝึกอบรมการปกป้องข้อมูลเมื่อเข้าร่วมองค์กร เช่นเดียวกับการฝึกอบรมด้านการปกป้องข้อมูลและการรับรู้ความเป็นส่วนตัวที่บังคับทุกสองปี รวมถึงผ่านการประเมินประจำปีด้วย การฝึกอบรมการปกป้องข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่น การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย การจัดการเหตุการณ์ข้อมูล และอาจรวมถึงเนื้อหาเฉพาะสำหรับหน้าที่งานบางอย่าง
 4. การรักษาความลับ Extu ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานมีหน้าที่รักษาและปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่พวกเขาจัดการตามข้อตกลงนี้

ความมั่นคงทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 1. การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก Extu ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่สำนักงานที่อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีการควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ
 2. ศูนย์ข้อมูล Extu ใช้ผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะเช่น Amazon Web Services (AWS) และ Google Cloud Platform เป็นตัวประมวลผลย่อยเมื่อให้บริการ ผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะปฏิบัติตามข้อกำหนด SOC 2 และ ISO27001
 3. การควบคุมทางกายภาพ Extu ได้นำนโยบายที่ให้พนักงานแต่ละคนเก็บโต๊ะตอนสิ้นสุดของแต่ละวัน (clear desk policy) ที่ชัดเจนมาใช้ โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยไม่มีใครดูแล และกำหนดให้บุคลากรล็อคหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตนเมื่ออยู่ห่างจากโต๊ะ สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายอย่างปลอดภัย (เช่น โดยการเผาหรือทำลาย) ตามนโยบายการเก็บรักษาของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บไว้ในฮาร์ดแวร์และสื่อที่แลกเปลี่ยนได้จะต้องถูกทำลายอย่างปลอดภัยก่อนที่จะทิ้งอุปกรณ์เก่า Extu
 4. ผู้ประมวลผลช่วง Extu ได้จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลที่สามที่รวมการรักษาความปลอดภัยไว้ในการประเมินผู้ขายหรือผู้ประมวลผลช่วง เช่นเดียวกับการรับรองการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมของข้อมูล Extu รักษาความสัมพันธ์ตามสัญญากับผู้ขายเพื่อให้บริการตามข้อตกลงการปกป้องข้อมูลที่ตกลงไว้

ความปลอดภัยทางเทคนิค

 1. การควบคุมการเข้าถึง Extu รักษานโยบายการควบคุมการเข้าถึงอย่างเป็นทางการ และใช้ระบบการจัดการการเข้าถึงแบบรวมศูนย์เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบของพนักงานและผู้รับเหมา การเข้าถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และหลักการให้สิทธิพิเศษน้อยที่สุด การควบคุมการเข้าถึงรวมถึงการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ซับซ้อนและการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย Extu ปรับสิทธิ์การเข้าถึงของบุคลากรเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารับผิดชอบที่แตกต่างกัน และเพิกถอนการเข้าถึงทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือสัญญา
 2. การส่งข้อมูลและการเข้ารหัส Extu ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด (จัดเก็บไว้ในรูปแบบและสื่อใด ๆ ไม่ว่าจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้) ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความทุกข์ทรมานต่อเจ้าของข้อมูล หากสูญหาย ถูกขโมย หรือเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต จะได้รับการเข้ารหัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในการขนส่งระหว่างระบบ ซึ่งรวมถึงการนำแนวปฏิบัติการเข้ารหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมมาใช้ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น Transport Layer Security) และหากเป็นไปได้ในทางเทคนิค การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างพักและระหว่างการส่งผ่าน
 3. การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง): มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์บนระบบข้อมูล มีการนำแพทช์ล่าสุดและการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์มาใช้ มีการป้องกันเครือข่ายผ่านไฟร์วอลล์พร้อมระบบตรวจจับการบุกรุก และบันทึกสำหรับระบบที่สำคัญ
 4. การตรวจสอบโค้ด Extu รักษาวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการเขียนโค้ดความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบโค้ดและแนวทางปฏิบัติในการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 5. การเก็บรักษาข้อมูล Extu รักษานโยบายการเก็บรักษาและการกำจัดข้อมูล

การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการแจ้งเตือนการละเมิด

 1. การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ Extu ได้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถให้บริการต่อไปได้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติที่ขัดขวางโหมดการทำงานปกติ มีการระบุระบบและบริการที่สำคัญและมีการจัดทำแผนการกู้คืนความเสียหาย Extu ทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่สำคัญสามารถกู้คืนได้โดยสูญเสียข้อมูลน้อยที่สุด
 2. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ Extu ได้กำหนดขั้นตอนการตอบสนองเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถจัดการเหตุการณ์ได้ทันท่วงที มีการควบคุม เป็นไปตามกฎหมายและภาระผูกพันที่บังคับใช้